Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ "ΑΣΠΙΣ" ΚΑΙ "COMMERCIAL"

Ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές για τους κατόχους συμβολαίων ασφαλιστικών εταιρείες Ζωής των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που περιελήφθη στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση».

Οι αλλαγές
Στο άρθρο 17 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση» αναφέρονται τα εξής:

1. Παρατείνονται οι προθεσμίες που είχε θέσει ο υφιστάμενος νόμος, καθώς ήταν εδώ και μήνες γνωστό, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τηρηθούν. Ειδικότερα :

Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) για την παράδοση στοιχείων από τον επόπτη χαρτοφυλακίων του κλάδου ζωής στην Τράπεζα της Ελλάδος παρατείνεται έως την 31η Νοεμβρίου 2011, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάρτησης του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής της υπό ανάκληση της άδειας επιχείρησης, προκειμένου να δυνηθούν οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν τις αντιρρήσεις τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Αντίστοιχα, η προθεσμία της παρ. 5 του ίδιου άρθρου για την έκδοση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία εγκρίνεται η σύμβαση μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2012 (όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση Νόμου).

2. «Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμένων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής».

3. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή  στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του υφιστάμενου ν. 3867/2010, καθώς ορίζεται ότι το ποσοστό του 70% θα καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής ΑΤΟΚΑ και μάλιστα η απαίτηση θα υπολογίζεται, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της κάθε εταιρίας, ήτοι το ποσό που θα αναλάβει να καταβάλλει το Εγγυητικό Κεφάλαιο θα είναι χαμηλό ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασφαλίσεων που συνδέονται με επενδύσεις (δηλαδή που συνδέονται με μερίδια ή όπως ονομάζονται διεθνώς unit linked). Ειδικότερα ορίζονται τα εξής :   
«Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31/12/2024. Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου».

4. «Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού των 200 εκατ. ευρώ με την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οχτώ ετών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, το δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού του νόμου.  Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους καταναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης παραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρεμούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»

Η επόμενη κίνηση
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει την ψήφιση της ανωτέρω τροπολογίας, ώστε στη συνέχεια να κινήσει τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για τα χαρτοφυλάκια Ζωής των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Commercial Value και VDV Leben.

Σε ότι αφορά την οικονομική στήριξη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αποτέλεσε αίτημα της ασφαλιστικής αγοράς, το οποίο φαίνεται ότι έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση μετά από μεγάλο διάστημα, αλλά και πιέσεις τις οποίες άσκησαν τα στελέχη του κλάδου.

Με τις ρυθμίσεις αυτές εκτιμούμε ότι δίνεται μία ώθηση προς την κατεύθυνση εύρεσης αναδόχου εταιρίας, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η νομοθετική παρέμβαση καθυστέρησε, αν και ήταν ολοφάνερο ότι ο νόμος 3867/2010 δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως είχε από την ψήφισή του ακόμη.
Θα επανέλθουμε με περαιτέρω ανάλυση επί των τελικών διατάξεων, όταν οριστικοποιηθούν και ψηφιστούν.