Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα και πώς προστατεύονται;

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή αλλιώς προσωπικά δεδομένα συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων). Η πληροφορία αυτή μπορεί να αφορά σε στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.
Τα προσωπικά δεδομένα χωρίζονται σε απλά και ευαίσθητα. Ο νομοθέτης παρέχει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μεγαλύτερη προστασία ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτά και την τήρηση αρχείων που τα εμπεριέχουν.

Ποιά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
Με τον όρο ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Ποιός νόμος αναφέρεαι στα προσωπικά δεδομένα;
Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Ο παραπάνω νόμος προστατεύει φυσικά πρόσωπα (άτομα δηλαδή) που βρίσκονται εν ζωή. Αυτό σημαίνει ότι οι θανόντες και τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες, σωματεία κ.λ.π.) δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.

Υπό ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Η συλλογή, η επεξεργασία και η δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 προβλέπεται η κατ' εξαίρεση συλλογή, επεξεργασία ή και δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων.
Έτσι, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, χωρίς τη συγκατάθεσή μου;
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.
γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.
δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.
ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.


Το κείμενο επιμελήθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Στυλιανή Μπακαμήτσου με επίβλεψη από το Δικηγόρο Δρόσο Γρηγόριο.