Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Ανάρμοστη συμπεριφορά δημοσίου υπαλλήλου εντός και εκτός υπηρεσίας

Ποιά θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του δημοσίου υπαλλήλου προς τους πολίτες που εξυπηρετεί;
Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων (αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας), είτε να παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Όταν, λοιπόν, η συμπεριφορά των υπαλλήλων είναι αντίθετη με τα παραπάνω ή χαρακτηρίζεται ως ανάρμοστη, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Υπάρχει υποχρέωση ευπρέπειας για τους δημοσίους υπαλλήλους για τη συμπεριφορά τους εκτός υπηρεσίας;
Η διακριτικότητα και η ευπρέπεια της συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και στην ιδιωτική ζωή τους. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο και διακριτικό τρόπο, ώστε να μην θίγεται το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας, αποφεύγοντας λ.χ. χρήση απρεπών εκφράσεων, άσκηση σωματικής βίας, διατύπωση απειλών και ύβρεων, πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ. Οφείλουν, εξάλλου, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την εντιμότητα ή την ηθική ακεραιότητά τους. Κριτήριο πάντοτε είναι το κύρος της υπηρεσίας και ο αντίκτυπος της συμπεριφοράς του υπαλλήλου στην ευρύτερη κοινωνία. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι η ίδιες με τις ποινές των πειθαρχικών παραπτωμάτων εντός υπηρεσίας.

Ποιές είναι οι κυρώσεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων;
Εφόσον η πράξη του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σ’ αυτόν δύνανται να είναι:
α) η έγγραφη επίπληξή του, 
β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών, 
γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, 
δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη, 
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, 
στ) ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς, 
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις έως δώδεκα μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών. 
Μάλιστα για την αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας μπορεί να επιβληθεί ακόμη και η ποινή της οριστικής παύσης του υπαλλήλου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην ανάρμοστη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων κατά το πειθαρχικό δίκαιο του Υπαλληλικού Κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.


Το άρθρο επιμελήθηκε η Ασκούμενη Δικηγόρος Νικολέττα Γυλέκη με τη συνδρομή του Δικηγόρου Δρόσου Γρηγορίου.