Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για πλήρη και αποκλειστική συνεργασία.

 Απαραίτητα Προσόντα:

• Τίτλος σπουδών νομικής από ελληνικό ή αλλοδαπό πανεπιστήμιο νομίμως αναγνωρισμένος

• Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ 

• Εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων

• Πάθος για τη νομική επιστήμη και επαγγελματική εξέλιξη


Επικουρικά θα συνεκτιμηθούν:

• Διαπραγματευτικές /επικοινωνιακές ικανότητες

• Ικανότητα επίλυσης κρίσεων 

• Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης

• Γνώση χειρισμού πλατφόρμας συνεργασίας/επικοινωνίας (λ.χ. TEAMS)

• Προσανατολισμός στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών

 

Παρέχονται:

• Μηνιαία αμοιβή αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας

• Σταθερή προοπτική εξέλιξης

• Σύστημα bonus επιπροσθέτως της μηνιαίας αμοιβής

• Διαρκής νομική ενημέρωση και συζητήσεις επί νομικών ζητημάτων

Προσφέρουμε ενασχόληση με ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα του αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου σε ένα εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον, όπου προάγουμε τον αμοιβαίο σεβασμό και τις σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώ υποστηρίζουμε ενεργά την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκτιμάται και επιβραβεύεται.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

drososlaw@gmail.com 

 

Tα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Τα προσωπικά δεδομένα όσων υποψηφίων δεν επιλεγούν, θα διαγραφούν εντός 15 ημερών από την αποστολή της αίτησης συνεργασίας/βιογραφικού. Θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφερόμενης θέσης εντός προθεσμίας 15 ημέρων από την αποστολή των αιτήσεων συνεργασίας/βιογραφικών. Ενδέχεται να υπάρξει επικοινωνία για διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες με τους υποψήφιους της προσφερόμενης θέσης.


Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Αναιτιολόγητη επιλογή μέλους ΔΕΠ ή παραμερισμός του κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος ή της εισηγητικής επιτροπής

Κατά την ενασχόλησή μας με ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων αντιμετωπίσαμε και το ζήτημα της αναιτιολόγητης επιλογής μέλους ΔΕΠ ή παραμερισμού του κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος ή της εισηγητικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τη διάταξη του το άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ’ και δ’ της ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2 ΦΕΚ Β 225 / 2017 για τη Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι. και τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης διαδικασίας εκλογής καθηγητών  :


"γ) Ως μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής επιλέγονται καθηγητές ή ερευνητές κ.λπ. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου
. Η κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου φέρει πλήρη αιτιολογία, ιδίως όταν οι εκλέκτορες που επιλέγονται θεραπεύουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα τα οποία κρίνονται συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Οι αποφάσεις για την συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ελέγχονται μόνο ως προς την αιτιολογία της επιλογής του μέλους του εκλεκτορικού σώματος ή της εισηγητικής επιτροπής.

δ) Η αιτιολογία της επιλογής όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής περιλαμβάνει οπωσδήποτε το γνωστικό αντικείμενο της πράξης του διορισμού και το συνολικό επιστημονικό έργο του μέλους που προτείνεται.".

Συνάγεται επομένως, από τις ανωτέρω διατάξεις ότι θεσπίζεται ρητώς η υποχρέωση πλήρους αιτιολόγησης της ύπαρξης ή μη συνάφειας ανάμεσα στο επιστημονικό έργο των μελών της Εισηγητικής Επιτροπής προς το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο.

Περαιτέρω, όπως γίνεται νομολογιακά δεκτό κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων, για τη συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής προτιμώνται, καταρχήν, τα μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου του τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη η επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου άλλου τμήματος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

Στην περίπτωση δε που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν μέλη Δ.Ε.Π. του αυτού γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση, η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του τμήματος και στη συνέχεια άλλου τμήματος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
Εξάλλου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί συγκρότησης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προκηρυχθείσας θέσης δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο, γιατί περιέχει κρίση τεχνικού χαρακτήρα, ελέγχεται όμως, είτε η όλως αναιτιολόγητη επιλογή μέλους της επιτροπής είτε ο παραμερισμός μέλους Δ.Ε.Π. που φέρεται ότι κατέχει θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου και η αντικατάστασή του με άλλο, το οποίο δεν κατέχει θέση με το αυτό γνωστικό αντικείμενο ή κατέχει θέση λιγότερο συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (βλ. Σ.τ.Ε. 1962, 895/2007, 2623, 1571/2006, 3507, 1259, 15/2004, 2905/2002, 1178/2001 κ.α.). 
Ίδια είναι και η έκταση του ελέγχου που ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της πράξης συγκρότησης της εισηγητικής επιτροπής, κατά την άσκηση του κατά νόμον ελέγχου νομιμότητας της οικείας διαδικασίας που απολήγει στην πρυτανική πράξη διορισμού του επιλεγέντος (ΣτΕ 11/2008, Βάση Νομικών Δεδομένων NOMOS).