Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση για κατάθεση Ανακοπών για τους ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE στην παρούσα φάση από το Δικηγορικό μας Γραφείο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο μετά από επικοινωνία και συζητήσεις με δεκάδες ενδιαφερόμενους για κατάθεση στην παρούσα φάση Ανακοπής ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση εκπρόθεσμων Ανακοπών βασισμένων σε εξειδικευμένη νομική επιχειρηματολογία, την οποία έχει αναπτύξει η ομάδα δικηγόρων του Γραφείου μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε δικαστικώς αποζημίωση από τις ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό μας Γραφείο στο τηλέφωνο 210 3000 748.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο εκκαθαριστής των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE προέβη σε ανακοίνωση για την έναρξη στις 17 Οκτωβρίου 2016 της διαδικασίας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής, η οποία σηματοδοτεί μία εξέλιξη στην υπόθεση των αποζημιώσεων, την οποία ωστόσο, υποδεχόμαστε με επιφύλαξη, δεδομένης της προβληματικής μέχρι σήμερα πορείας της υπόθεσης αποζημίωσης από τις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρίες και των χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων Ανακοπών στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, κάνουν λόγο για πολύ μικρό ποσοστό διανομής που δεν ξεπερνά το 10% επί της απαίτησης που έχει αναγνωριστεί από την κάθε ασφαλιστική εταιρία.

Δικαιούχοι αποζημίωσης, οι οποίοι έχουν ασκήσει Ανακοπή λόγω μη εμπρόθεσμης αναγγελίας των απαιτήσεών τουςαφορά Εντολείς του Δικηγορικού μας Γραφείου.

Αυτή η κατηγορία αφορά τους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν είχαν προβεί σε αναγγελία των απαιτήσεών τους εντός της προθεσμίας που είχαν ορίσει οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες και προκειμένου να προστεθούν στη λίστα με τους δικαιούχους αποζημίωσης, έπρεπε να ασκηθεί Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και να εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Έτσι, για την κατηγορία αυτή, που αφορά όσους δικαιούχους έχουν ασκήσει Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και η υπόθεσή τους δεν έχει ακόμη εκδικαστεί ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως συμβαίνει και με εντολείς του Δικηγορικού μας Γραφείου, προβλέπονται τα εξής:

Η προσωρινή διανομή, στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωση των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE πραγματοποιείται εφόσον προσκομιστεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας, εκτός από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.

Επομένως, θα πρέπει να εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της Ανακοπής, η οποία (απόφαση) να είναι τελεσίδικη.
Τελεσίδικη γίνεται μία απόφαση σε δύο περιπτώσεις: είτε όταν ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και εκδοθεί απόφαση από το Εφετείο, 
είτε όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα για την άσκηση της έφεσης χωρίς να ασκηθεί έφεση από κάποιον από τους διαδίκους στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

Από τις ασφαλιστικές εταιρίες επισημαίνονται επιπλέον τα εξής:


Η συμμετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής είναι προαιρετική και σε περίπτωση που ασφαλισμένος δεν συμμετάσχει σε αυτήν, δεν χάνει κάποιο δικαίωμα, αλλά το δικαιούμενο ποσό του, φυλάσσεται ως απόθεμα για να του καταβληθεί σε επόμενες διανομές. 


Τέλος, σημειώνεται ότι παράλληλα με τη διενέργεια των διανομών έχει διατηρηθεί και απόθεμα για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 


Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ). 

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής θα προβαίνει σε καταβολές σταδιακά με την προϋπόθεση ότι τα ληφθέντα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είναι πλήρη και έγκυρα. 

Η προσωρινή διανομή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ανά κλάδο ασφάλισης. 


Οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία των προσωρινών διανομών, οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ). 
Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραμε, για όσους έχουν ασκήσει ανακοπή θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, δεν είναι το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. 


Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ενώ ποσοστό του τελικού υπολοίπου (μη διανεμηθέντος) ποσού, δικαιούνται να εισπράξουν μετά το πέρας των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις από το Δικηγορικό μας Γραφείο.