Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Κατωτέρω, παραθέτουμε τις ανακοινώσεις από την εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ για την αναγγελία των απαιτήσεων των ασφαλισμένων κατά αυτής, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν από την εταιρία, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη σημειώνοντας ότι η αναγγελία είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που αναφέρονται στις ανακοινώσεις:


1.7.2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Yποχρεούνται σε αναγγελία ακόμη και οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη προβεί σε τέτοια κατά τη φάση αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ζωής. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ως άνω αναγγελία, είχαν κατατεθεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά ή/και τα λοιπά αποδεικτικά της απάιτησής (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, ληξιαρχικές πράξεις κ.α) ζητείται να βεβαιωθεί αυτό στη δήλωση αναγγελίας και να μας προσκομισθούν (εάν είναι δυνατόν) απλά φωτοαντίγραφα αυτών.

• Προς το σκοπό αναγγελίας των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος, παραλαμβάνονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο:

- Ασφαλιστήρια συμβόλαια
- Τυχόν άλλα έγγραφα (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, ληξιαρχικές πράξεις κ.α) που αποδεικνύουν την απαίτηση του ασφαλισμένου.
- Αίτηση – Αναγγελία υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ή/και (σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο) από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατατίθεται αυτοπροσώπως και η οποία θα πρέπει να περιέχει σαφώς στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο (σταθερό και κινητό τηλέφωνο) .
Σε περίπτωση που η αίτηση – αναγγελία κατατίθεται από τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο (ή σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), το γνήσιο υπογραφής του οποίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα επικύρωσης αντιγράφων από δικηγόρο, τους υποδεικνύεται είτε να προσέλθουν στην εταιρεία με τα πρωτότυπα συμβόλαιά τους και να τους επικυρώσουμε εδώ μια φωτοτυπία, είτε να μας αποστείλουν απλή φωτοτυπία του συμβολαίου τους συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους) που θα βεβαιώνει το ακριβές του αντιγράφου που προσκομίζεται (αποστέλλεται).

• Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την αναγγελία δικαιούται να υποβάλει το συμβαλλόμενο βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον επιθυμεί, στο όνομα και για λογαριασμό του να υποβάλει τη σχετική αίτηση – αναγγελία τρίτο πρόσωπο (λ.χ ασφαλιστικός πράκτορας) αυτός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την ειδική εξουσιοδότηση που αναφέρεται ανωτέρω και σε περίπτωση που ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου (εταιρείας) να προσκομίζει μαζί τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι το υπογράφον την εξουσιοδότηση πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά (ενδεικτικά) μπορεί να είναι:

- Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο διαχειριστής της,
- Σε περίπτωση ΕΠΕ το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο (κατά το χρόνο της παροχής της εξουσιοδότησης) διαχειριστής της και το ΦΕΚ στο οποίο αυτό έχει δημοσιευθεί.
- Σε περίπτωση ΑΕ το ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

• Παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αναγγελίες που λαμβάνονται:
- Μέσω συστημένης επιστολής
- Μέσω courrier
- Μέσω φαξ.
- Μέσω e mail

Στην περίπτωση του φαξ και του email καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία δεν παραλαμβάνονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω έγγραφα, θα υπάρχει σχετική σήμανση στην εν λόγω καταχώρηση με το σκοπό να ζητηθούν στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω) έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν οπωσδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας για τις αναγγελίες (4 Οκτωβρίου 2013).


25.6.2013
ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ & COMMERCIAL VALUE AAE

Δεν υποχρεούνται σε αναγγελία, όσοι έχουν ήδη προβεί σε τέτοια κατά τη φάση αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ζωής και αυτή έχει τύχει επεξεργασίας από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής κατά τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής.

Προς το σκοπό αναγγελίας των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος, παραλαμβάνονται από την Εκκαθάριση σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο:

- Ασφαλιστήρια συμβόλαια 
- Τυχόν άλλα έγγραφα (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, ληξιαρχικές πράξεις κ.α) που αποδεικνύουν την απαίτηση του ασφαλισμένου.
- Αίτηση – Αναγγελία υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ή/και (σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο) από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατατίθεται αυτοπροσώπως και η οποία θα πρέπει να περιέχει σαφώς στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο (σταθερό και κινητό τηλέφωνο). 
Σε περίπτωση που η αίτηση – αναγγελία κατατίθεται από τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο (ή σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), το γνήσιο υπογραφής του οποίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα επικύρωσης αντιγράφων από δικηγόρο, μπορεί να προσέλθει στην Εκκαθάριση με τα πρωτότυπα συμβόλαιά του, ώστε να επικυρωθούν οι φωτοτυπίες από τις υπηρεσίες της Εκκαθάρισης, είτε να αποστείλουν απλή φωτοτυπία του συμβολαίου τους συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους) που θα βεβαιώνει το ακριβές του αντιγράφου που προσκομίζεται (ή αποστέλλεται).

Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την αναγγελία δικαιούται να υποβάλει το συμβαλλόμενο βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον επιθυμεί, στο όνομα και για λογαριασμό του να υποβάλει τη σχετική αίτηση – αναγγελία τρίτο πρόσωπο (λ.χ ασφαλιστικός πράκτορας) αυτός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την ειδική εξουσιοδότηση που αναφέρεται ανωτέρω και σε περίπτωση που ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου (εταιρείας) να προσκομίζει μαζί τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι το υπογράφον την εξουσιοδότηση πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά (ενδεικτικά) μπορεί να είναι:

- Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο διαχειριστής της,
- Σε περίπτωση ΕΠΕ το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο (κατά το χρόνο της παροχής της εξουσιοδότησης) διαχειριστής της και το ΦΕΚ στο οποίο αυτό έχει δημοσιευθεί.
- Σε περίπτωση ΑΕ το ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

Παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αναγγελίες που λαμβάνονται:
- Μέσω συστημένης επιστολής
- Μέσω courrier
- Μέσω φαξ
- Μέσω e-mail

Στην περίπτωση του φαξ και του e-mail καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία δεν παραλαμβάνονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω έγγραφα, θα υπάρχει σχετική σήμανση στην εν λόγω καταχώρηση με το σκοπό να ζητηθούν στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω) έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν οπωσδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας για τις αναγγελίες (4 Οκτωβρίου 2013).


19.6.2013 
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται έως την 4/10/2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» να προβούν κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800-50-000-18.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970, ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ημερομηνία ανάκλησης αδείας λειτουργίας της άνω ασφαλιστικής επιχείρησης, ήτοι την 21 Σεπτεμβρίου 2009.

Μαρούσι , 19 Ιουνίου 2013
Ο Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος