Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών

Τι είναι η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών;
Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα εξόφλησης απαιτήσεων, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με γρήγορη και απλή σχετικά διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με τη δέσμευση του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού που οφείλει το ποσό και στη συνέχεια με απόδοσή του σε αυτόν που έχει την απαίτηση. Γι’ αυτό το λόγο, ο τρόπος αυτός εξόφλησης οφειλών, είναι ιδιαίτερα ταχύς, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλους, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η παραπάνω διαδικασία κατάσχεσης ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω οφειλής ονομάζεται «κατάσχεση εις χείρας τρίτου».

Πώς γίνεται η κατάσχεση σε καταθέσεις που βρίσκονται στην Τράπεζα;
Ειδικά για κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ ιδιωτών, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας και μέσα σε οκτώ ημέρες οφείλει η Τράπεζα να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που θα κατασχεθεί, δηλαδή αν υπάρχουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα γίνει η κατάσχεση. Αντίστοιχο έγγραφο κοινοποιείται και στον οφειλέτη μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου γίνει η επίδοση στην Τράπεζα, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Μπορεί να κατασχεθεί, λοιπόν, κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και άλλα εισοδήματα του οφειλέτη.

Σε ποιές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές μεταξύ ιδιωτών; 
Εξαιρούνται από την κατάσχεση μεταξύ άλλων, απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας.
Επίσης, εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελετυταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
Τέλος, εξαιρούνται από την κατάσχεση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.

Το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό;
Το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και γι’ αυτό το λόγο αίρεται το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, επειδή απόρρητο δεν σημαίνει και ακατάσχετο. 

Υπάρχει κάποιο όριο στις κατασχέσεις που μπορεί να κάνει το δημόσιο σε τραπεζικό λογαριασμό;
Ακατάσχετες, είναι οι καταθέσεις μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250) μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο. Εξαιρούνται, επίσης, από την κατάσχεση οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, εφόσον το ποσό αυτών είναι μικρότερο από χίλια ευρώ (1.000€) το μήνα. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτών υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000€), επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη στο Δημόσιο μέχρι το μισό από το ποσό που υπερβαίνει έως και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€).

Τί γίνεται στην περίπτωση που ένας λογαριασμός είναι ανοικτός στο όνομα δύο ή περισσοτέρων ατόμων από κοινού (joint account), μπορεί να κατασχεθεί όλο το ποσό; 
Όχι, δεν κατάσχεται όλο το ποσό αλλά μόνο το μέρος της καταθέσεως που αναλογεί στον οφειλέτη του καταθέτη. Επειδή ο δανειστής, σύμφωνα με το Ν.5638/1932, δεν δικαιούται να κατάσχει το σύνολο της καταθέσεως, αφού αυτό ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Το μέρος που αναλογεί στους λοιπούς συνδικαιούχους παραμένει απρόσβλητο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.


Το άρθρο επιμελήθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Νικολίνα Γυλέκη με τη συνδρομή του δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω Δρόσου Γρηγορίου.

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Δικαστική απόφαση ακυρώνει πρόστιμο για μη αναγραφή εργαζομένου σε Πίνακα Προσωπικού

Σημαντική δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας πριν από μερικές ημέρες, καθώς ακυρώθηκε πρόστιμο πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ, το οποίο είχε επιβληθεί σε επιχείρηση λόγω απασχόλησης εργαζομένης, η οποία δεν ήταν αναγραμμένη σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας. 

Η επιχειρηματολογία που σταθμίστηκε από το Δικαστήριο έκανε λόγο για αντισυνταγματική αυστηροποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων με οριζόντια ρύθμιση κατά παράβαση των γενικών διοικητικών αρχών και στο γεγονός της μη κλιμάκωσης των προβλεπόμενων ποσών των προστίμων βάσει αντικειμενικών παραμέτρων, όπως ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης, ο βαθμός συνεργασίας ή ο αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων ανά επιχείρηση.

Περαιτέρω, μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρεται πως «δεν προκύπτει ότι χορηγήθηκε, στην περίπτωση επιβολής προστίμου για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέσπιση συστήματος αντικειμενικής επιβολής προστίμου, κατ' απόκλιση από το διαγραφόμενο στο ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3996/2001, διότι τούτο θα απαιτούσε ειδική σχετική πρόβλεψη στον εξουσιοδοτικό νόμο».
 
Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει το δρόμο για μία νομικά ορθότερη προσέγγιση της σχετικής νομοθεσίας και αφήνει ελπίδες για κρίση παρόμοιων υποθέσεων υπό το πρίσμα της συνταγματικής προστασίας του διοικουμένου - επιχειρηματία.