Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Ξεκινούν οι καταβολές για την προσωρινή διανομή για ΑΣΠΙΣ και COMMERCIAL

Εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση από τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες:

Σε συνέχεια της από 07/10/2016 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή των εταιρειών COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ κυρίας Ελπινίκης Καράμπαλη για την έναρξη από την 17/10/2016 της διαδικασίας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, γνωστοποιείται ότι:

Από την 17/10/2016 έως και την 19/12/2016 παραλαμβάνονται και πιστοποιούνται συνεχώς υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία προσωρινής διανομής των υπό εκκαθάριση εταιρειών.
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής έως και την 19/12/2016 έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.
Βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής εξασφάλισε την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής ποσού προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει υπεύθυνα οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και τυγχάνουν να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.
Από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή ανακοινώνεται ότι απεστάλησαν στις πληρώτριες Τράπεζες οι εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια), συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες.
Διευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους από ασφάλιση ζωής, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η οποία υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 και το ποσό των προσωρινών διανομών αφορά σε καταβολή ποσοστού (σύμμετρα και ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης.
Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες, για τις τακτικές καταβολές ποσού προσωρινών διανομών που θα πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που πιστοποιούνται, θα ενημερώνουν την ιστοσελίδα τους με την ανάρτηση καταλόγων των συμβολαίων προς πληρωμή.

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση για κατάθεση Ανακοπών για τους ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE στην παρούσα φάση από το Δικηγορικό μας Γραφείο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο μετά από επικοινωνία και συζητήσεις με δεκάδες ενδιαφερόμενους για κατάθεση στην παρούσα φάση Ανακοπής ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση εκπρόθεσμων Ανακοπών βασισμένων σε εξειδικευμένη νομική επιχειρηματολογία, την οποία έχει αναπτύξει η ομάδα δικηγόρων του Γραφείου μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε δικαστικώς αποζημίωση από τις ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό μας Γραφείο στο τηλέφωνο 210 3000 748.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο εκκαθαριστής των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE προέβη σε ανακοίνωση για την έναρξη στις 17 Οκτωβρίου 2016 της διαδικασίας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής, η οποία σηματοδοτεί μία εξέλιξη στην υπόθεση των αποζημιώσεων, την οποία ωστόσο, υποδεχόμαστε με επιφύλαξη, δεδομένης της προβληματικής μέχρι σήμερα πορείας της υπόθεσης αποζημίωσης από τις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρίες και των χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων Ανακοπών στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, κάνουν λόγο για πολύ μικρό ποσοστό διανομής που δεν ξεπερνά το 10% επί της απαίτησης που έχει αναγνωριστεί από την κάθε ασφαλιστική εταιρία.

Δικαιούχοι αποζημίωσης, οι οποίοι έχουν ασκήσει Ανακοπή λόγω μη εμπρόθεσμης αναγγελίας των απαιτήσεών τουςαφορά Εντολείς του Δικηγορικού μας Γραφείου.

Αυτή η κατηγορία αφορά τους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν είχαν προβεί σε αναγγελία των απαιτήσεών τους εντός της προθεσμίας που είχαν ορίσει οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες και προκειμένου να προστεθούν στη λίστα με τους δικαιούχους αποζημίωσης, έπρεπε να ασκηθεί Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και να εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Έτσι, για την κατηγορία αυτή, που αφορά όσους δικαιούχους έχουν ασκήσει Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και η υπόθεσή τους δεν έχει ακόμη εκδικαστεί ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως συμβαίνει και με εντολείς του Δικηγορικού μας Γραφείου, προβλέπονται τα εξής:

Η προσωρινή διανομή, στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωση των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE πραγματοποιείται εφόσον προσκομιστεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας, εκτός από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.

Επομένως, θα πρέπει να εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της Ανακοπής, η οποία (απόφαση) να είναι τελεσίδικη.
Τελεσίδικη γίνεται μία απόφαση σε δύο περιπτώσεις: είτε όταν ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και εκδοθεί απόφαση από το Εφετείο, 
είτε όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα για την άσκηση της έφεσης χωρίς να ασκηθεί έφεση από κάποιον από τους διαδίκους στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

Από τις ασφαλιστικές εταιρίες επισημαίνονται επιπλέον τα εξής:


Η συμμετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής είναι προαιρετική και σε περίπτωση που ασφαλισμένος δεν συμμετάσχει σε αυτήν, δεν χάνει κάποιο δικαίωμα, αλλά το δικαιούμενο ποσό του, φυλάσσεται ως απόθεμα για να του καταβληθεί σε επόμενες διανομές. 


Τέλος, σημειώνεται ότι παράλληλα με τη διενέργεια των διανομών έχει διατηρηθεί και απόθεμα για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 


Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ). 

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής θα προβαίνει σε καταβολές σταδιακά με την προϋπόθεση ότι τα ληφθέντα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είναι πλήρη και έγκυρα. 

Η προσωρινή διανομή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ανά κλάδο ασφάλισης. 


Οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία των προσωρινών διανομών, οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ). 
Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραμε, για όσους έχουν ασκήσει ανακοπή θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, δεν είναι το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. 


Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ενώ ποσοστό του τελικού υπολοίπου (μη διανεμηθέντος) ποσού, δικαιούνται να εισπράξουν μετά το πέρας των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις από το Δικηγορικό μας Γραφείο.

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Ανάληψη υπόθεσης εργαζομένων στην "ΠΥΡΣΟΣ SECURITY"

Το Δικηγορικό μας Γραφείο συμπαρίσταται στους εργαζόμενους της εταιρίας «Πυρσός Security», η οποία αιφνιδίως ανέστειλε τη λειτουργία της και τους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν αναθέτοντας την εργατική υπόθεσή τους.

Θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε, ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δίκαιες αξιώσεις τους.

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Ανάρμοστη συμπεριφορά δημοσίου υπαλλήλου εντός και εκτός υπηρεσίας

Ποιά θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του δημοσίου υπαλλήλου προς τους πολίτες που εξυπηρετεί;
Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων (αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας), είτε να παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Όταν, λοιπόν, η συμπεριφορά των υπαλλήλων είναι αντίθετη με τα παραπάνω ή χαρακτηρίζεται ως ανάρμοστη, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Υπάρχει υποχρέωση ευπρέπειας για τους δημοσίους υπαλλήλους για τη συμπεριφορά τους εκτός υπηρεσίας;
Η διακριτικότητα και η ευπρέπεια της συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και στην ιδιωτική ζωή τους. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο και διακριτικό τρόπο, ώστε να μην θίγεται το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας, αποφεύγοντας λ.χ. χρήση απρεπών εκφράσεων, άσκηση σωματικής βίας, διατύπωση απειλών και ύβρεων, πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ. Οφείλουν, εξάλλου, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την εντιμότητα ή την ηθική ακεραιότητά τους. Κριτήριο πάντοτε είναι το κύρος της υπηρεσίας και ο αντίκτυπος της συμπεριφοράς του υπαλλήλου στην ευρύτερη κοινωνία. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι η ίδιες με τις ποινές των πειθαρχικών παραπτωμάτων εντός υπηρεσίας.

Ποιές είναι οι κυρώσεις για την ανάρμοστη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων;
Εφόσον η πράξη του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σ’ αυτόν δύνανται να είναι:
α) η έγγραφη επίπληξή του, 
β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών, 
γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, 
δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη, 
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, 
στ) ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς, 
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις έως δώδεκα μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών. 
Μάλιστα για την αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας μπορεί να επιβληθεί ακόμη και η ποινή της οριστικής παύσης του υπαλλήλου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην ανάρμοστη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων κατά το πειθαρχικό δίκαιο του Υπαλληλικού Κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.


Το άρθρο επιμελήθηκε η Ασκούμενη Δικηγόρος Νικολέττα Γυλέκη με τη συνδρομή του Δικηγόρου Δρόσου Γρηγορίου.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών

Τι είναι η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών;
Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα εξόφλησης απαιτήσεων, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με γρήγορη και απλή σχετικά διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με τη δέσμευση του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού που οφείλει το ποσό και στη συνέχεια με απόδοσή του σε αυτόν που έχει την απαίτηση. Γι’ αυτό το λόγο, ο τρόπος αυτός εξόφλησης οφειλών, είναι ιδιαίτερα ταχύς, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλους, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η παραπάνω διαδικασία κατάσχεσης ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω οφειλής ονομάζεται «κατάσχεση εις χείρας τρίτου».

Πώς γίνεται η κατάσχεση σε καταθέσεις που βρίσκονται στην Τράπεζα;
Ειδικά για κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ ιδιωτών, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας και μέσα σε οκτώ ημέρες οφείλει η Τράπεζα να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που θα κατασχεθεί, δηλαδή αν υπάρχουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα γίνει η κατάσχεση. Αντίστοιχο έγγραφο κοινοποιείται και στον οφειλέτη μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου γίνει η επίδοση στην Τράπεζα, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Μπορεί να κατασχεθεί, λοιπόν, κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και άλλα εισοδήματα του οφειλέτη.

Σε ποιές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές μεταξύ ιδιωτών; 
Εξαιρούνται από την κατάσχεση μεταξύ άλλων, απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας.
Επίσης, εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελετυταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
Τέλος, εξαιρούνται από την κατάσχεση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.

Το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό;
Το δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και γι’ αυτό το λόγο αίρεται το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, επειδή απόρρητο δεν σημαίνει και ακατάσχετο. 

Υπάρχει κάποιο όριο στις κατασχέσεις που μπορεί να κάνει το δημόσιο σε τραπεζικό λογαριασμό;
Ακατάσχετες, είναι οι καταθέσεις μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250) μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο. Εξαιρούνται, επίσης, από την κατάσχεση οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, εφόσον το ποσό αυτών είναι μικρότερο από χίλια ευρώ (1.000€) το μήνα. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτών υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000€), επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη στο Δημόσιο μέχρι το μισό από το ποσό που υπερβαίνει έως και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€).

Τί γίνεται στην περίπτωση που ένας λογαριασμός είναι ανοικτός στο όνομα δύο ή περισσοτέρων ατόμων από κοινού (joint account), μπορεί να κατασχεθεί όλο το ποσό; 
Όχι, δεν κατάσχεται όλο το ποσό αλλά μόνο το μέρος της καταθέσεως που αναλογεί στον οφειλέτη του καταθέτη. Επειδή ο δανειστής, σύμφωνα με το Ν.5638/1932, δεν δικαιούται να κατάσχει το σύνολο της καταθέσεως, αφού αυτό ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Το μέρος που αναλογεί στους λοιπούς συνδικαιούχους παραμένει απρόσβλητο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.


Το άρθρο επιμελήθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Νικολίνα Γυλέκη με τη συνδρομή του δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω Δρόσου Γρηγορίου.

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Δικαστική απόφαση ακυρώνει πρόστιμο για μη αναγραφή εργαζομένου σε Πίνακα Προσωπικού

Σημαντική δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας πριν από μερικές ημέρες, καθώς ακυρώθηκε πρόστιμο πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ, το οποίο είχε επιβληθεί σε επιχείρηση λόγω απασχόλησης εργαζομένης, η οποία δεν ήταν αναγραμμένη σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας. 

Η επιχειρηματολογία που σταθμίστηκε από το Δικαστήριο έκανε λόγο για αντισυνταγματική αυστηροποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων με οριζόντια ρύθμιση κατά παράβαση των γενικών διοικητικών αρχών και στο γεγονός της μη κλιμάκωσης των προβλεπόμενων ποσών των προστίμων βάσει αντικειμενικών παραμέτρων, όπως ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού μιας επιχείρησης, ο βαθμός συνεργασίας ή ο αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων ανά επιχείρηση.

Περαιτέρω, μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρεται πως «δεν προκύπτει ότι χορηγήθηκε, στην περίπτωση επιβολής προστίμου για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέσπιση συστήματος αντικειμενικής επιβολής προστίμου, κατ' απόκλιση από το διαγραφόμενο στο ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3996/2001, διότι τούτο θα απαιτούσε ειδική σχετική πρόβλεψη στον εξουσιοδοτικό νόμο».
 
Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει το δρόμο για μία νομικά ορθότερη προσέγγιση της σχετικής νομοθεσίας και αφήνει ελπίδες για κρίση παρόμοιων υποθέσεων υπό το πρίσμα της συνταγματικής προστασίας του διοικουμένου - επιχειρηματία.

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Κατάθεση εκπρόθεσμης Ανακοπής κατά της Κατάστασης Δικαιούχων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, μετά από επικοινωνία με ασφαλισμένους και εκδήλωση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε κατάθεση εκπρόθεσμης Ανακοπής κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν ανά περίπτωση εξαιρετικοί λόγοι για τη δικαιολόγηση του εκπροθέσμου, προκειμένου να εξαντληθούν στο έπακρο τα περιθώρια για διεκδίκηση των νομίμων απαιτήσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλισμένων στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Ολοκλήρωση Κατάθεσης Ανακοπής κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

Το Δικηγορικό μας Γραφείο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της κατάθεσης της Ανακοπής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής των Εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE.  Η δικάσιμος ορίστηκε για τις αρχές Μαρτίου 2016. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εντολείς που μας εμπιστεύθηκαν και μας ανάθεσαν την υπόθεσή τους και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα διεκδικήσουμε δυναμικά την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.