Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Εσωτερική διαμάχη στους δικαστές για την αποχή από τα καθήκοντά τους - Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κυρία Ρένα Ασημακοπούλου μίλησε για συνταγματική απαγόρευση

Ένταση επικρατεί στους κόλπους της Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης μετά την ανακοίνωση της προέδρου του Αρείου Πάγου, κυρίας Ρένας Ασημακοπούλου, προς όλους τους προϊσταμένους των δικαστηρίων της χώρας στην οποία υπογραμμίζει ότι στους δικαστές απαγορεύεται ρητώς από το Σύνταγμα κάθε απεργιακής μορφής αποχή και ότι η συμμετοχή δικαστών σε απεργιακές κινητοποιήσεις συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (18.10.2011), αποφασίστηκε τα δικαστήρια να διακόπτουν καθημερινά τις συνεδριάσεις τους από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή των δικαστικών λειτουργών που, όπως επίσημα πληροφορούμαστε, απέχουν των υπηρεσιακών τους καθηκόντων με βάση σχετική απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αφ' ενός μεν ότι καμία απόφαση Συλλογικού οργάνου δεν αποτελεί κατά το νομικό μας σύστημα πηγή δικαίου, αφ' ετέρου δε ότι κάθε απεργιακής φύσεως αποχή από την εκτέλεση δικαστικών έργων ρητώς απαγορεύεται από τον καταστατικό χάρτη της χώρας μας και τον κανονισμό των δικαστηρίων. Συνιστά δε καθ' εαυτήν πειθαρχικό παράπτωμα. Σχετικές είναι οι υπ' αριθμ. 8/2002 και 4/1987 αποφάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αντίγραφο των οποίων και σας αποστέλλουμε».
Αντιδράσεις προκλήθηκαν και από την ενέργεια της κ. Ασημακοπούλου να ζητήσει από τους αρεοπαγίτες-επιθεωρητές να αποστείλουν κατάλογο των δικαστών οι οποίοι συμμετέχουν στις διακοπές των δικαστικών συνεδριάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει αποφασίσει (18.10.2011) την πραγματοποίηση μερικής διακοπής των συνεδριάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων σε καθημερινή βάση από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ..

Αντίθετα, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου Επικρατείας και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν συνταυτίστηκαν με την απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τρίωρη διακοπή των συνεδριάσεων.

Πρόστιμα σε τράπεζες που έβαζαν «χέρι» σε μισθούς και συντάξεις

Πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών», στις τράπεζες Αγροτική, Eurobank και Πειραιώς διότι προέβαιναν σε μονομερείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατίθετο σε αυτούς.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ι. Κουτσούκος δήλωσε ότι: «Στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε είναι θεμελιώδης υποχρέωση της Πολιτείας να θωρακίσει και να διαφυλάξει την πρόσβαση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στο μισθό και τη σύνταξή τους. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ώστε να αντιμετωπισθεί κάθε αθέμιτη χρέωση, ιδίως μάλιστα όταν αυτή συνδέεται με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο πολίτης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης».

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στην Eurobank Ergasias, πρόστιμο 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και πρόστιμο 60.000 ευρώ στην Αγροτική Τράπεζα. Τις σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου υπογράφει ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δ. Σπυράκος.

Σύμφωνη γνώμη για την επιβολή κυρώσεων διατύπωσε για τις παραπάνω περιπτώσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι συγκεκριμένες τράπεζες προέβαιναν στην μονομερή ανάληψη (μέρους ή όλου) του μισθού ή της σύνταξης για τον συμψηφισμό απαιτήσεών τους που διατηρούσαν προς τους κατόχους των λογαριασμών με βάση σχετικούς γενικούς όρους («ψιλά γράμματα») που εμπεριέχονταν στις δανειακές συμβάσεις. 
Ωστόσο, η νομοθεσία ορίζει ως ακατάσχετο και προστατεύει το ποσό του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθεται σε λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης (άρθρο 982 παρ. 3 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), ενώ δεν επιτρέπει - ούτε με συμφωνία - τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με ακατάσχετες απαιτήσεις (άρθρα 451, 464 Αστικού Κώδικα). Τούτο προκειμένου να προστατεύεται ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη. 
Κατά συνέπεια οι όροι που προβλέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των τραπεζών με το ποσό του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό είναι παράνομοι και καταχρηστικοί και οι τράπεζες που έκαναν χρήση αυτών ζημιώσανε παρανόμως τους καταναλωτές. Για τους ίδιους λόγους απαγορεύεται και η ανέκκλητη εξουσιοδότηση για την ανάληψη από το λογαριασμό μισθοδοσίας (όλου ή μέρους) του τελευταίου μισθού ή σύνταξης για την εξόφληση δόσεων δανείου προς τα πιστωτικά ιδρύματα (περίπτωση Αγροτικής Τράπεζας). 
Ο νόμος προβλέπει εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μόνο όμως για στεγαστικά δάνεια και μέσα σε ορισμένα όρια.

Υπενθυμίζεται ότι, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει κινήσει τη διαδικασία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και για τα λεγόμενα «έξοδα καθυστέρησης» που επιβάλλουν ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα, πέραν των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή της μηνιαίας δόσης. Οι όροι που προβλέπουν τα εν λόγω έξοδα ελέγχονται ως καταχρηστικοί και παράνομοι. 
Μετά την κλήση για την κατάθεση σχετικού υπομνήματος μία τράπεζα ανέστειλε την ενεργοποίηση των ιδιαίτερα μάλιστα υψηλών χρεώσεων που είχε προαναγγείλει για την περίπτωση αυτή, δίχως ωστόσο να έχει προβεί μέχρι σήμερα και σε απόσυρση του όρου συναλλαγών που προβλέπει την επιβολή εξόδων καθυστέρησης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος διατύπωσε τη γνώμη ότι οι εν λόγω χρεώσεις παραβιάζουν πρωτίστως τη Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το ανώτατο όριο του επιτοκίου υπερημερίας και ως εκ τούτου προέχει η εξέταση της εφαρμογής των προβλεπομένων κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναμένει, ως εκ τούτου, την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να κηρυχθεί αντισυνταγματική η ρύθμιση για το τέλος ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με δικάσιμο 4.11.2011 κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ζητώντας να κηρυχθεί αντισυνταγματική η ρύθμιση για το τέλος ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ .

Σύμφωνα με τον ΔΣΑ, ο προορισμός των εσόδων, που θα εισπραχθούν από την επιβολή του, εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών στόχων, μη άμεσα συναρτωμένων με την παροχή κάποιας ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, με συνέπεια να αποκαλύπτεται ευχερώς ο αληθής χαρακτήρας της εν λόγω δημοσιονομικής επιβαρύνσεως, η οποία συνιστά αναντίρρητα φόρο επί της περιουσίας και όχι «τέλος».

Αναλυτικά το από 24.10.2011 σχετικό δελτίο τύπου του Δ.Σ.Α. :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, διά του Προέδρου του κ. Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου και των Δικηγόρων Αθηνών κ.κ. Αντωνίου Π. Αργυρού και Ευσταθίου Κ. Μπακάλη, προσέφυγε σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2011, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (εφ’ εξής «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»), που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011.
Όσον αφορά στους λόγους ακυρώσεως σχετικά με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, επισημαίνονται συνοπτικώς τα ακόλουθα: 

Ι. Κατ’ αρχάς, καθίσταται σαφές ότι ο προορισμός των εσόδων, που θα εισπραχθούν από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών στόχων, μη άμεσα συναρτωμένων με την παροχή κάποιας ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, με συνέπεια να αποκαλύπτεται ευχερώς ο αληθής χαρακτήρας της εν λόγω δημοσιονομικής επιβαρύνσεως, η οποία συνιστά αναντίρρητα φόρο επί της περιουσίας και όχι «τέλος». Ως εκ τούτου, νομίμως και βασίμως τίθεται υπό τη βάσανο των συνταγματικών αρχών και κανόνων, που αναπτύσσονται αναλυτικώς κατωτέρω. 

ΙΙ. Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν πρέπει να αξιολογηθεί κατά τρόπο αυτόνομο, αλλά συνδυαστικώς και συνολικώς, ήτοι σε συνάρτηση με τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις της ακίνητης περιουσίας, που δημιουργούν υπέρμετρη φορολογική πίεση σε αυτή, απειλούσα την ιδία την ουσία της και καταλήγουσα, ουσιαστικώς, σε σταδιακή δήμευση αυτής. Πολλώ δε μάλλον, αφ’ ης στιγμής η φορολόγηση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας δεν πραγματοποιείται αποκλειστικώς στην περίπτωση, που αυτή παράγει εισόδημα, ώστε και η αναλογούσα σε αυτή φορολογική επιβάρυνση να καταβάλλεται ακριβώς από ένα μέρος των εισοδημάτων αυτών, παρά ο νομοθέτης αρκείται, άνευ ετέρου, στην κατοχή αυτής. Περαιτέρω, προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας επέρχεται και διά του εξαναγκασμού του ιδιοκτήτη – φορολογουμένου να προβεί σε εκποίηση της περιουσίας του αυτής, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει στην καταβολή των φόρων, που συνδέονται με αυτή, ιδίως σε περίοδο οξυτάτης οικονομικής υφέσεως, που χαρακτηρίζεται από τεραστία έλλειψη ρευστότητας. Κατά τον τρόπο δε αυτό, σημειώνεται παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. 

 ΙΙΙ. Όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 53§2 του Ν. 4021/2011, για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνεται υπ’ όψιν το εμβαδό της δομημένης επιφανείας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τα οποία υπολογίστηκε κατά τη 17-09-2011 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους πίνακες, που παρατίθενται στην ως άνω διάταξη. Κατά συνέπεια, η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται ευθέως από τον Νόμο, αλλά κατά παραπομπή στη μέθοδο υπολογισμού, την οποία χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η. και, κατ’ επέκταση, οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το Τ.Α.Π. Το δε γεγονός αυτό συνιστά κατ’ εξουσιοδότηση προσδιορισμό ενός ουσιώδους στοιχείου του φόρου και, μάλιστα, ούτε καν από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 78§§1,4.

IV. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53§§8-11 του Ν. 4021/2011, τόσο η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, ρητώς χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα το δικαίωμα, σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τον τρόπο, όμως, αυτό μια κατ’ εξοχήν έκφανση της δημοσίας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, όπως είναι η βεβαίωση και είσπραξη ενός φόρου επί του κεφαλαίου, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, που ουδόλως συνιστούν, ασφαλώς, όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, κατά πρόδηλη παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 26§2 και 1§3 του Συντάγματος, συνδυαστικώς ερμηνευομένων. 

V. Επιπλέον, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλους τους ιδιοκτήτες «δομημένων επιφανειών», χωρίς να συνεκτιμά περαιτέρω ουσιώδεις παράγοντες, που προσδιορίζουν την αληθινή φοροδοτική τους ικανότητα. Ειδικότερα, κατ’ αρχάς, δεν λαμβάνει καθ’ όλου υπ’ όψιν την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία και, περαιτέρω, το ύψος του εισοδήματος αυτού. Περαιτέρω, για τη διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ούτε το εν γένει αποκτώμενο εξ αυτού εισόδημα, ώστε να εξακριβώνεται η πραγματική δυνατότητά του να καταβάλει τον φόρο, που αντιστοιχεί στην ακίνητη περιουσία του, αλλά και συνολικώς τους φόρους που του αναλογούν. Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο η επιφάνεια του ακινήτου, η τιμή ζώνης αυτού (η οποία, μάλιστα, καθορίζεται με κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου εκδοθείσες Υ.Α.) και η παλαιότητα αυτού. Αντιθέτως, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλοι ουσιώδεις προσδιοριστικοί παράγοντες, όπως ο συντελεστής ορόφου ή ο συντελεστής εμπορικότητας, οι οποίοι, βεβαίως, διαφοροποιούν την αξία των ακινήτων, γι’ αυτό και λαμβάνονται υπ’ όψιν και στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 Ν. 1249/1982). Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 4§§1,5 του Συντάγματος. Τέλος, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί τη δεύτερη φορολογική επιβάρυνση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος (2011), καθώς, όσοι έχουν ακίνητη περιουσία άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ επιβαρύνονται και με τον Φ.Α.Π. (άρθρα 27 επ. Ν. 3842/2010), με συνέπεια να σημειώνεται παραβίαση και της αρχής της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, ήτοι της απαγορεύσεως εκ νέου φορολογήσεως της ιδίας φορολογητέας ύλης για την ιδία αιτία. 

VI. Στη διάταξη του άρθρου 53§11 του Ν. 4021/2011 προβλέπεται ως επιπρόσθετη «κύρωση» για την περίπτωση, στην οποία ο φορολογούμενος δεν προβαίνει σε καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο, στο οποίο αφορά ο φόρος. Επαπειλείται, δηλαδή - χωρίς, μάλιστα, να προβλέπεται τούτο στον Κ.Ε.Δ.Ε., υπό τη μορφή αναγκαστικού μέτρου εισπράξεως – η διακοπή της παροχής ενός κοινωνικού αγαθού, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξαναγκασμός του φορολογουμένου να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Πρόκειται, δε, αναντίρρητα, για μια μορφή ψυχολογικής βίας, η οποία προσλαμβάνει μείζονες διαστάσεις απαξίας όταν απευθύνεται σε πρόσωπα οικονομικώς εξαθλιωμένα ή αντιμετωπίζοντα άλλους αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς). Έτσι, διά του «μηχανισμού» της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στους αδυνατούντες να καταβάλουν την προδήλως αντισυνταγματική και επαχθεστάτη αυτή φορολογική επιβάρυνση προσβάλλεται ευθέως η ιδία η αξία του ανθρώπου, καθώς τίθεται προ του κινδύνου να στερηθεί ένα ζωτικό αγαθό, απαραίτητο για τη διαβίωσή του. Έτσι, όμως, υποβιβάζεται το επίπεδό του κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η υγεία, αλλά και η ιδία η επιβίωση αυτού. Ουδείς λόγος για διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή, με αποτέλεσμα να θίγεται ουσιωδώς ο ίδιος ο πυρήνας της διατάξεως του άρθρου 2§1 του Συντάγματος.

VII. Περαιτέρω, διά των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 επιφέρεται συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Πολιτείας στον συμβατικό δεσμό μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών, που παρέχουν το ηλεκτρικό ρεύμα, και των αντισυμβαλλομένων τους ιδιωτών. Δεν θεσπίζεται, μάλιστα, μόνο μια επιπρόσθετη οικονομική υποχρέωση για τον πολίτη, αλλά και προβλέπεται ρητή και ιδιαιτέρως επαχθής κύρωση, ήτοι η διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως. Η μεταγενέστερη, δε, αυτή νομοθετική τροποποίηση των υφισταμένων ιδιωτικών συμβάσεων ουδόλως εντάσσεται στις επιτρεπτές εξαιρέσεις αποκλίσεως από τις επιταγές του άρθρου 5§1 του Συντάγματος, καθώς πουθενά στις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 δεν γίνεται αναφορά σε μη νομίμους ή βλαπτικούς όρους των ανωτέρω συμβάσεων, οι οποίοι δικαιολογούν την επέμβαση αυτή Ανεπίτρεπτη επέμβαση σε ιδιωτικής φύσεως συμβατικό δεσμό επέρχεται και ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της σχέσεως μεταξύ ιδιοκτήτη – εκμισθωτή της «δομημένης επιφανείας» και μισθωτή αυτής, καθώς ορίζεται ως «υπόχρεος» για την καταβολή του τέλους του ακινήτου ο «χρήστης» αυτού. Μάλιστα, ρητώς προβλέπεται ότι, σε περίπτωση, που ο μισθωτής καταβάλει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., τότε το καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται αυτοδικαίως με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

VIII. Τέλος, η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. άνευ οποιασδήποτε συναρτήσεώς του είτε με το παραγόμενο εκ της ιδιοκτησίας αυτής εισόδημα είτε με το εν γένει αποκτώμενο εισόδημα του φορολογουμένου, συνιστά, κατ’ ουσίαν, θέσπιση τεκμηρίου. Με μόνη τη συνεκτίμηση αντικειμενικών παραγόντων - οι οποίοι, μάλιστα, λόγω της άκρως περιοριστικής αναφοράς τους, δεν συμπεριλαμβάνουν όλα τα δυνατά προσδιοριστικά της αξίας κριτήρια -, όπως είναι το εμβαδό του ακινήτου, η τιμή ζώνης και η παλαιότητα, καταλογίζεται μια φορολογική επιβάρυνση, που στερεί από τον φορολογούμενο τη δυνατότητα ανταποδείξεως. Έτσι, όμως, δεν προσβάλλεται μόνο η αρχή της φορολογική ισότητας υπό την έννοια της απαιτήσεως φορολογήσεως με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, αλλά και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 20§1 Συντ. και άρθρο 6§1 Ε.Σ.Δ.Α.), λόγω της καθιερώσεως του αμαχήτου αυτού τεκμηρίου. 

Για τους λόγους αυτούς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των μελών του, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών, παρεμβαίνοντας σε κάθε ζήτημα μείζονος εθνικού ή κοινωνικού συμφέροντος, ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση της επιβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ως παράνομου και αντισυνταγματικού και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες. 

Σημειώνεται ότι, καθ’ όσον αφορά στην Αίτηση Ακυρώσεως του Δ.Σ.Α. για το Τέλος Επιτηδεύματος, ορίστηκε ήδη δικάσιμος ενώπιον του ΣτΕ η 4η Νοεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ειρηνοδικείο Χανίων: Δικαίωση για υπερχρεωμένο πολύτεκνο και διαγραφή του 70% του χρέους του

Ένας ακόμη υπερχρεωμένος πολίτης - πολύτεκνος συνταξιούχος του δημοσίου- δικαιώθηκε, σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, με την απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων.

Παράλληλα, η Ένωση δημοσιοποιεί ότι πέτυχε με την συνδρομή της, την διαγραφή χρέους της τάξεως περίπου του 70% και πληρωμή του υπολοίπου σε ρύθμιση μηνιαίων δόσεων βάθος τετραετίας. Στην Ανακοίνωσή της η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ αναφέρει:
"Με την υπαρ. 309/2011 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χανίων, σε εφαρμογή του Ν.3869/2010 "Περί ρύθμισης και διαγραφή χρεών ,υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων..." δικαίωσε υπερχρεωμένο πολύτεκνο, συνταξιούχο του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα: O εν λόγω συνταξιούχος, είχε χρεωθεί σε πέντε Τράπεζες, με καταναλωτικά δάνεια ,πιστωτικές κάρτες αλλά και χρέος ως εγγυητής, ποσό ανερχόμενο στο ύψος των 92.073 Ευρώ.Αφού εμφάνισε πραγματική αδυναμία πληρωμής αυτών, από το έτος 2010, αίτησε την ρύθμιση των χρεών του, από το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού προηγουμένως είχε καταθέσει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών του, με την συνδρομή της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα), ο δανειολήπτης, δεν είχε στην διάθεσή του, βασικό του εισόδημά , ήταν μία σύνταξη του δημοσίου ,στο ύψος 1.100€ , από κινητά περιουσιακά στοιχεία είχε, ένα αυτοκίνητο μάρκας FORD τύπου FIESTA 1388 κ.ε πρώτης κυκλοφορίας 2004 εμπορικής αξίας 5000 Ευρώ, και ένα μοτοποδήλατο 130 κ.ε και εμπορικής αξίας 600 Ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, έκρινε ότι, τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, ακόμα και σε ρευστοποίηση, δεν ήταν ικανά ,να ικανοποιήσουν την απαίτηση των πιστωτών του, γιαυτό πήρε την τόσο σημαντική και γενναία απόφαση, να απαλλάξει τον δανειολήπτη από το τόσο βαρύ χρέος του του ποσού των 63.273 Ευρώ,καλώντας τον ,να πληρώσει το ποσό των 28.800 Ευρώ, σε βάθος τετραετίας σε μηνιαίες καταβολές.

Η αίτησή του έγινε δεκτή, παρά τους ισχυρισμούς των Τραπεζών ,περί καταχρηστικότιτας άσκησης της αίτησης, καθώς επικαλούνταν ότι ο δανειολήπτης απέκρυπτε από τους δανειστές του ,την κακή του οικονομική κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.

Με την παραπάνω απόφαση, δικαιώθηκε για ακόμα φορά η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, και καλεί τους δανειολήπτες, να εμπιστευτούν τόσο τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010, τις Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών, αλλά προπάντων τους ΄Ελληνες δικαστές, οι οποίοι με τις γενναίες αποφάσεις τους στέκονται δίπλα στους οικονομικά δοκιμαζόμενους σήμερα Έλληνες καταναλωτές, που ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, από την δυσκολία, της Οικονομικής Κρίσης της Χώρας μας , που έζωσε τα περισσότερα νοικοκυριά".

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΑΚΟΠΗ εργασιών Δικαστικών Υπαλλήλων, 9π,.μ. - 11.30π.μ., από 24 έως 27/10

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr

ΑΘΗΝΑ, 18 Οκτωβρίου 2011

Αρ.Πρωτ. 108

Ο Ρ Θ Η   Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ)

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με σημερινή του απόφαση, σας καλεί σε μαζική συμμετοχή σε ΔΙΑΚΟΠΕΣ εργασίας από ώρα 09.00πμ έως 11.30πμ για την εβδομάδα από ΔΕΥΤΕΡΑ 24 έως ΠΕΜΠΤΗ 27 Οκτωβρίου 2011 ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
– ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ.
– Όχι στην Εφεδρεία.
– Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
– Δεν είμαστε κρατικοί αλλά δικαστικοί υπάλληλοι κατά την επιταγή του άρθρου 92 του Συντάγματος.
– Εξαίρεση της Γραμματείας των Δικαστηρίων από την αναλογία 10:1 στις προσλήψεις ΤΩΡΑ.
– Δίκαιο φορολογικό σύστημα.

ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Αποφυλακίζονται 1.000 ελαφροποινίτες - Νέα μέτρα για άμεση, εφάπαξ, αποσυμφόρηση των φυλακών σχεδιάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ενάμιση χρόνο μετά τα προηγούμενα μέτρα που οδήγησαν εκτός φυλακής περίπου 800 κρατούμενους, τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας έχουν ξαναγεμίσει (ξεπερνούν τους 12.200 οι έγκλειστοι), ενώ παρατηρούνται προβλήματα δυσλειτουργίας (π.χ. στην τροφοδοσία) σε αρκετές φυλακές μετά τις δραστικές περικοπές που έγιναν τον Αύγουστο σε όλα τα υπουργεία (εγκύκλιος Σαχινίδη).

Οι περικοπές στο υπουργείο Δικαιοσύνης αφορούν τα κονδύλια των επισκεπτών ιατρών στις φυλακές, την προμήθεια ορισμένων φαρμάκων που χορηγούνται σε κρατούμενους, καθώς και δαπάνες για τη λειτουργία των ιδρυμάτων προστασίας ανηλίκων. Ηδη στις γυναικείες φυλακές γίνονται περικοπές γάλακτος στα συσσίτια!

Προκειμένου να διαχειρισθεί την κρίσιμη κατάσταση το υπουργείο σχεδιάζει να θέσει σε «εφεδρεία» περίπου 1.000 ελαφρυποινίτες κρατούμενους. Οι ρυθμίσεις εστιάζονται σε τρεις άξονες:

* Αμεση υπό όρους αποφυλάκιση όσων εκτίουν ποινές φυλάκισης έως τρία έτη.

* Αποφυλάκιση όσων έχουν καταδικασθεί σε ποινές μέχρι πέντε έτη (ακόμη και κακουργηματικές), εφόσον όμως έχουν εκτίσει το 1/5 της ποινής τους.

* Μελετάται η επέκταση των ευνοϊκότερων διατάξεων του νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά και σε όσους έχουν καταδικασθεί μέχρι σήμερα σε μικρές, κακουργηματικές ποινές με το παλαιό καθεστώς.

Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το σωφρονιστικό σύστημα έχει ξανα-φρακάρει, λόγω της αθρόας εισροής χαμηλοποινιτών κυρίως κρατουμένων. Αυτή τη στιγμή κρατούνται 1.000 άτομα, καταδικασμένα σε ποινές φυλάκισης έως δύο χρόνια, απλώς επειδή δεν έχουν να πληρώσουν για να εξαγοράσουν την ποινή τους ή δεν εντάσσονται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας!

Επίσης πάνω από 800 κρατούμενοι εκτίουν ποινές φυλάκισης έως πέντε χρόνια για τους ίδιους λόγους, ενώ από τους 800 ισοβίτες (ο μεγαλύτερος αριθμός σε όλη την Ευρώπη) σχεδόν οι μισοί έχουν καταδικασθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

ΑΠΟ 17.10.2011 ΤΡΙΩΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 12μ.μ.-3μ.μ. ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 7.11.2011 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ !

Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων: Ψήφισμα και απόφαση της Έκτακτης Γ.Συνέλευσης (15/10/2011)
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί –Δικαστές και Εισαγγελείς-μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσή μας, αποφασίσαμε ομόφωνα τ’ ακόλουθα:


Οι Δικαστικοί Λειτουργοί –Δικαστές και Εισαγγελείς-μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσή μας, αποφασίσαμε ομόφωνα τ’ ακόλουθα:

Ι. Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μέτρα τα οποία δεν θα έχουν στόχο μόνον τους Δικαστές, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει, αλλά συντονισμένα μέτρα που θα έχουν σκοπό , ανεξαρτήτως της οικονομικής συγκυρίας , να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των Πολιτών για δίκαιη δίκη, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, να διατηρήσουν το χαμηλό κόστος για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί η Χώρα ανταγωνιστική . Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει : α) να θεσπισθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Δικαιοσύνης , β) να καλυφθούν όλα τα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων και να αυξηθούν στο αναγκαίο μέτρο , και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους Δικαστικούς Υπαλλήλους, γ) να γίνουν νομοθετικές επεμβάσεις στους Κώδικες Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και τους Ειδικούς Νόμους προκειμένου να εξασφαλισθούν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες, δ) να μην τροποποιηθεί το άρθρο 11 του ν.1756/1998 , καθόσον εξυπηρετεί την παραγωγή μεγαλύτερου δικαστικού έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ε) να ψηφιοποιηθεί ο χώρος της Δικαιοσύνης , προκειμένου να εξασφαλίζεται στους Πολίτες με άμεσο και έγκυρο τρόπο η πρόσβαση στη νομική πληροφορία.

ΙΙ. Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αντιληφθεί τις επιπτώσεις της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στον Ελληνικό Λαό . Να σταθμίσει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών . Να αντιληφθεί την ανάγκη της προστασίας των αδυνάτων που έγιναν τόσο πολλοί και θα γίνουν ακόμα περισσότεροι με τα εξαγγελλόμενα μέτρα. Να σταματήσει τις σπατάλες χρημάτων σε αμφιλεγόμενες επιλογές (αθρόες προσλήψεις ειδικών συμβούλων σε υπουργικά γραφεία, ανεξέλεγκτες χρηματοδοτήσεις κατασκευών από τον προϋπολογισμό της Βουλής, παροχή αυτοκινήτων στους Βουλευτές με συμβάσεις leasing, κ.α.).

ΙΙΙ. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να σεβασθεί την Συνταγματική Θέση της Τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και συγκεκριμένα :
α) η Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία να σέβονται έμπρακτα τους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης , την ισόνομη και ισότιμη κατά το Σύνταγμα θέση τους και να παύσουν οι προσχηματικές επιθέσεις κατ΄ αυτών , οι οποίες επιχειρούνται προκειμένου να αποπροσανατολίζονται οι Πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα που τους απασχολούν.
β) να καθιερωθεί το αδίκημα της περιύβρισης Δικαστικής Αρχής , κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών Λειτουργών
γ) να μην γίνουν νέες μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Δικαστικών Λειτουργών . Ήδη, οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί μείωση κατά 38,5% των αποδοχών τους και έχουν υπαχθεί , όπως όλοι οι Έλληνες στις πάσης μορφής έκτακτες εισφορές και φοροεπιβαρύνσεις.
δ) να ιδρυθεί Ασφαλιστικός Φορέας Κρατικών Λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στο ΙΚΑ,
ε) να επαναφερθεί η 25ετία ως ελάχιστος χρόνος ίδρυσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος .
στ) να επαναφερθούν σε ισχύ οι μισθολογικές προαγωγές και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας.
Ενόψει 1) της μέχρι τώρα συμπεριφοράς της Κυβέρνησης για τα ως άνω αδιαπραγμάτευτα ζητήματα , αναφορικά με την συνταγματική μας θέση και την κοινωνική μας αποστολή και 2) της φημολογούμενης περαιτέρω μείωσης των αποδοχών και συντάξεών μας, οι οποίες μειώσεις προκαλούν απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών ασκήσεως του Λειτουργήματος μας , αφού πλέον δεν θα δυνάμεθα να συντηρούμε γραφεία και βιβλιοθήκες στην κατοικία μας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Πρώτον, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τα Δικαστήρια θα διακόπτουν τις συνεδριάσεις τους καθημερινά , από ώρα 12.00 έως ώρα 15.00 ,


Δεύτερον, από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, θα ασκούμε το Λειτούργημα μας, αποκλειστικά και μόνον στα Δικαστικά Καταστήματα και εντός του χρόνου που τα Δικαστήρια θα λειτουργούν και υπό τις συνθήκες υλικοτεχνικών υποδομών και ασφάλειας προσωπικού και εγκαταστάσεων που αυτά σήμερα παρέχουν και ως εκ τούτου δεν θα δημοσιεύονται αποφάσεις , εκτός από αυτές που αφορούν επείγουσες πολιτικές και ποινικές υποθέσεις


Το ΔΣ της Ένωσης μας θα υλοποιήσει τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης , εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση .

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας: Δελτίο τύπου για δήθεν διαγραφή 100% χρεών δανειολήπτριας (!)


Από τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, έτυχε ευρείας δημοσιότητας στα Μ.Μ.Ε. της χώρας η «είδηση» ότι το Ειρηνοδικείο Λάρισας με απόφασή του (και δη την υπ’αριθμ. 106/2011 -εκουσία δικαιοδοσία-) διέγραψε το 100% των χρεών (26.179,65 ευρώ) άνεργης δανειολήπτριας. Δεδομένης μάλιστα της δυναμικής των ΜΜΕ, η εν λόγω «είδηση» αναπαράχθηκε και συνεχίζει να αναπαράγεται πολλαπλώς, αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης πανελληνίως.

Θεωρώντας θεσμικό μας καθήκον να συνεχίσουμε, όπως εμπράκτως έχουμε αποδείξει, να προσεγγίζουμε με τη δέουσα υπευθυνότητα το ευαίσθητο ζήτημα των «υπερχρεωμένων» πολιτών, οφείλουμε, προς αποκατάσταση της αληθείας, να διευκρινίσουμε τα εξής :

Η συγκεκριμένη «είδηση», με τον τρόπο που είδε το φώς της δημοσιότητας, ουδεμία σχέση έχει με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρεται, καθώς ουδόλως τούτη διέγραψε τα χρέη της αιτούσας, παρά μόνον ανέβαλε την κρίση της, ορίζοντας νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της.

Για του λόγου δε το αληθές παραπέμπουμε ευθέως τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασής, σύμφωνα με τα οποία:
« … απεδείχθη ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε πραγματική αδυναμία καταβολής και ελαχίστων ακόμη χρηματικών ποσών … πλην όμως λόγω του ότι η παραπάνω δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας κρίνεται ως προσωρινή … πρέπει για το λόγο αυτό το Δικαστήριο να αναβάλει την έκδοση απόφασης και να ορίσει νέα δικάσιμο, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, για επαναπροσδιορισμό …»
«Για τους λόγους αυτούς … Αναβάλει την έκδοση απόφασης και Ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας … » .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κατσαρός              Τρύφων Τσάτσαρος

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Ποινικό αδίκημα η υποκίνηση «μίσους»

Με διορθωτικές παρεμβάσεις, που επιχειρούν να αμβλύνουν τον κίνδυνο ποινικοποίησης της διαφορετικής γνώμης και της ελεύθερης έκφρασης, αλλά χωρίς να τον εξοβελίζουν, πέρασε τελικά από το υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Ο αμφιλεγόμενος όρος «εχθροπάθεια» απαλείφθηκε από τις νέες διατάξεις και αντικαταστάθηκε με το «μίσος», που θεωρείται, όπως αναφέρεται, πιο «εύληπτη έννοια». Ετσι, από εδώ και στο εξής είναι ποινικό αδίκημα η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, κατά τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή η πράξη ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των προσώπων. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών έως 3 ετών και χρηματική ποινή 3.000-10.000 ευρώ.

Τι θεωρείται δημόσια υποκίνηση; Οποιος με πρόθεση, δημόσια είτε προφορικά είτε διά του Τύπου, ή μέσω του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, παροτρύνει, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή μίσος κατά ομάδας προσώπων ή προσώπου, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Αν οι παραπάνω πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα την τέλεση εγκλήματος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή 6.000-20.000 ευρώ.

Η σύσταση και η συμμετοχή σε ρατσιστική ομάδα, που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση 2 ετών.

Προβλέπεται επίσης η ποινικοποίηση των ρατσιστικών συμπεριφορών (φυλάκιση έως 3 χρόνια και χρηματική ποινή 3.000-10.000 ευρώ), που εκδηλώνονται με αφορμή τον δημόσιο εγκωμιασμό ή την άρνηση ή την εκμηδένιση της σημασίας των εγκλημάτων γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, με τρόπο που μπορεί να διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή μίσος κατά ομάδας ή μέλους της.

Περί ελευθερίας έκφρασης

Προς άρση των αιτιάσεων ότι υπονομεύεται το δικαίωμα της έκφρασης, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «η ποινική απαξία των συγκεκριμένων συμπεριφορών συνίσταται στην κακόβουλη άρνηση ή εκμηδένιση ιστορικών γεγονότων, με τρόπο που να θίγεται η δημόσια τάξη. Σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκεται η απαγόρευση ή η ιδεολογική χειραγώγηση της επιστημονικής έρευνας. Γι' αυτό και οι πράξεις τιμωρούνται μόνον εφόσον έχουν διαπιστωθεί ή αναγνωριστεί ως εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ή με απόφαση της Βουλής.

Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκε νέα διάταξη, η οποία ορίζει «το σκοπό του νομοθετήματος, που είναι η καταπολέμηση των ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, χωρίς, όμως, να θίγει θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι».

Με άλλες διατάξεις επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις σε βάρος νομικών προσώπων, που εμπλέκονται σε αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το πρόστιμο που προβλέπεται είναι από 15.000-300.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας για 1-6 μήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και αποκλεισμός από δημόσιες επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων.

Για τη διάπραξη ρατσιστικού αδικήματος από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό μέσο, αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

53 (!) Παρεμβάσεις για να ξεμπλοκάρει η δικαιοσύνη

Νέο πακέτο 53 νομοθετικών παρεμβάσεων, που εκτείνεται σε όλο το φάσμα της ποινικής, της πολιτικής και της διοικητικής Δικαιοσύνης προωθεί η κυβέρνηση σε μια φιλόδοξη προσπάθεια επανεκκίνησης του μπλοκαρισμένου δικαστικού συστήματος. Η κατάσταση περιγράφεται δραματική.

Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, και υπό τις παρούσες συνθήκες υπολογίζεται ότι θα περάσουν 10 χρόνια για να βρουν το δίκιο τους. Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία χρειάζονται περίπου 6 χρόνια μόνο για να μηδενίσουν το κοντέρ των 421.946 εκκρεμών υποθέσεων και τα Εφετεία περίπου 3 χρόνια.

Το πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει εντός του Νοεμβρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτ. Παπαϊωάννου, ύστερα από ευρύ διάλογο, προσβλέπει στην ανατροπή της σημερινής εικόνας αδιεξόδου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, την κατάθεση «αίτησης επιτάχυνσης» για μεγάλες επενδύσεις επείγοντος χαρακτήρα και μεγάλου οικονομικού αντικειμένου καθώς και γρήγορη εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων.

Τα μέτρα που προτείνονται για τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων είναι:

* Λειτουργία Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. «Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία διέπει και το ΑΔΣ», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου. «Ολοι οι δικαστές κρίνονται άριστοι, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο θεσμός της επιθεώρησης».

* Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων. Δικαστές και δικηγόροι φαίνεται να συμφωνούν στην επέκταση τους ωραρίου κατά 2 ώρες, από τις 3 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα, ενώ αντιδρούν οι δικαστικοί υπάλληλοι.

* Ιδρυση δικαστικής αστυνομίας. Αποτελεί πάγιο αίτημα των δικαστικών ενώσεων, αλλά παραμένει στα χαρτιά.

* Απελευθέρωση επαγγελμάτων δικηγόρου και συμβολαιογράφου. Η ίδρυση δικηγορικών εταιρειών σε όλη τη χώρα, χωρίς περιορισμούς, η συμμετοχή στις δικηγορικές εταιρείες και μη δικηγόρων, όπως π.χ. λογιστών, η διαφήμιση των δικηγόρων και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών προς του δικηγορικούς συλλόγους, θέμα για το οποίο ο Μ. Παπαϊωάννου έχει σοβαρές επιφυλάξεις, είναι τα μέτρα που συζητούνται για την πλήρη απελευθέρωση της δικηγορίας. Ως προς τους συμβολαιογράφους, η απελευθέρωση οδηγεί σε μείωση των αμοιβών τους.

* Μείωση των δικαστικών διακοπών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι Ελληνες δικαστές έχουν τον μεγαλύτερο χρόνο διακοπών από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.

Οι βασικότερες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση:

Πολιτική δίκη

* Δικαστική διαμεσολάβηση. Ο θεσμός ισχύει, αλλά απέτυχε στην πράξη. Με τη νέα ρύθμιση θα επεκταθεί και στα Πρωτοδικεία με την παρουσία των δικηγόρων.

* Ασφαλιστικά μέτρα. Σήμερα προσδιορίζονται ύστερα από 8 και 9 μήνες. Ο στόχος είναι η προσωρινή διαταγή να εκδίδεται αυθημερόν χωρίς κλήτευση των διαδίκων, ενώ η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων να προσδιορίζεται εντός 20 ημερών.

Ποινική δίκη

* Δημιουργία Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων.

* Σύσταση ποινικών τμημάτων στα μεγάλα δικαστήρια.

* Αναβολές. Η υπόθεση θα προσδιορίζεται σε δικάσιμο με πρόεδρο τον ίδιο δικαστή. Κατά τον κ. Παπαϊωάννου, ο πλέον σημαντικός λόγος των αναβολών οφείλεται στο ότι οι δικαστές δεν θέλουν να δικάσουν μια συγκεκριμένη υπόθεση.

* Καταργείται η υποχρέωση του εισαγγελέα να αιτιολογεί τις μηνύσεις που αρχειοθετούνται. Ο πολίτης που θέλει να προχωρήσει η εξέταση της μήνυσής του πρέπει να πληρώσει αυξημένο παράβολο.

* Αποποινικοποίηση των πταισμάτων.

Αποχή Δικηγόρων από 13/10/2011 έως και 19/10/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13.10.2011 ΕΩΣ 19.10.2011

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου και την μη δέσμευση του Υπουργού για τα θέματα που έθεσε η Ολομέλεια των Προέδρων την 8.10.2011, σε εφαρμογή της απόφασης αυτής ομόφωνα ανακοινώνει ότι:

1. Οι δικηγόροι όλης της χώρας θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από την 13/10/2011 έως και την 19/10/2011
2. Το πανελλήνιο πλαίσιο χορήγησης αδειών θα είναι το ακόλουθο:
α) Συμπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης
β) Κρατούμενοι (μόνο στα αυτόφωρα)
γ) Αντιρρήσεις (διοικητικά)
δ) Παραγραφές
ε) Προθεσμίες
στ) Αναστολές πλειστηριασμών
ζ) Προσωρινές διαταγές

3. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά την διάρκεια της αποχής θα παραμείνουν κλειστοί (θα υπάρχουν επιτροπές χορήγησης αδειών)

4. Η συγκέντρωση των Προέδρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα γίνει μετά από νεότερη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής

5. Ο διάλογος με το Υπουργείο θα συνεχιστεί

6. Η Ολομέλεια θα συγκληθεί την 22.10.2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

(Κι άλλη) Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μέσω πολυνομοσχεδίου


Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτ. Παπαϊωάννου.

Το πολυνομομοσχέδιο θα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 σημεία τα οποία είναι αποτέλεσμα των προτάσεων και των συναντήσεων που έγιναν με τις με τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων, τους δικηγόρους, τις δικαστικές ενώσεις και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ανάμεσα στις προτάσεις αυτές, περιλαμβάνονται:
 • Ψηφιακή δικαιοσύνη
 • Αναβάθμιση του θεσμού της επιθεώρησης των δικαστηρίων
 • Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι δύο ώρες
 • Απελευθέρωση δικηγορικού και συμβολαιογραφικού επαγγέλματος
 • Επαναπροσδιορισμός του χρόνου των θερινών διακοπών
 • Ενίσχυση του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης
 • Μεταφορά δικαστηριακής ύλης , όπως συναινετικά διαζύγια και προσημειώσεις, σε ειρηνοδικεία ή συμβολαιογράφους με υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων
 • Σύντομη έκδοση προσωρινών διαταγών σε διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων
 • Αρχειοθέτηση μηνύσεων από τον εισαγγελέα και κατάργηση της υποχρεωτικής αιτιολόγησης
 • Αποποινικοποίηση ήσσονος ποινικής απαξίας αδικημάτων
 • Κατάργηση της υποχρεωτικής προκαταρκτικής εξέτασης
 • Δημιουργία Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων
 • Περιορισμός αιτήσεων εξαιρέσεων και αναβολών
 • Ομαδοποίηση εκκρεμών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και ορθολογική κατάταξη όμοιων υποθέσεων.
Ο κ. Παπαιωάννου αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στη Δικαιοσύνη την περιέγραψε λέγοντας: «Ένα εκατομμύριο Έλληνες έχουν προσφύγει να βορυν το δίκιο τους στη δικαιοσύνη και δεν το βρίσκουν. Η χώρα μας επιπλέον έχει καταδικαστεί αλλεπάλληλες φορές από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη » είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαιωάννου.Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε και στο θέμα που δημιούργησε η παρουσία της τρόϊκας στα δικαστήρια. «Δεν ξέρω γιατί σε κάποιους αρέσει να λένε ότι όλα αυτά τα μέτρα για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης μας τα επιβάλει η Τρόικα. Προφανώς αυτό πουλάει. Η ταχύτητα όμως στην απονομή της δικαισύνης συνδέεται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που έχει να κάνει με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη δημοσιονομική πολιτική» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. Στις συζητήσεις πάντως με την τρόικα , τέσσερα ήταν τα κυριάρχησαν και αφορούν:
 • την ταχύτερη ψηφιοποίηση λειτουργίας της δικαιοσύνης
 • τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων ώστε να μετρηθούν ποσοτικά τα αποτελέσματα των νομοθετικών παρεμβάσεων
 • την εξέλιξη στην εκδίκαση των φορολογικών δικών
 • την πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος επαγγελμάτων των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Σε κατάσταση «εμφράγματος» τα δικαστήρια

Βαλτωμένη» στις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις είναι η Δικαιοσύνη, με τον υπουργό κ. Μιλτ. Παπαϊωάννου να αναζητεί λύσεις, ενεργοποιώντας τους δικαστές των ανωτάτων δικαστηρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στην απονομή δικαίου. Για να βγει η Δικαιοσύνη από το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει, παρά τις κατά καιρούς νομοθετικές παρεμβάσεις των προκατόχων του, ο κ. Παπαϊωάννου εξετάζει τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων από τις τρεις που ισχύει σήμερα στις πέντε το απόγευμα, τη μείωση του χρόνου διακοπών των δικαστών κατά 15 ημέρες (το δικαστικό έτος να αρχίζει την 1η και όχι στις 16 Σεπτεμβρίου), ακόμη και την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας, παρά το οικονομικό κόστος του εγχειρήματος.

Εως τις 10 Οκτωβρίου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ρένα Ασημακοπούλου, ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου κ. Ιω. Τέντες, αλλά και η ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Εμφαση δίνουν, πρώτον, στην αποποινικοποίηση ήσσονος σημασίας παραβάσεων και τη μετατροπή τους σε διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα κ.λπ.), δεύτερον, στην άμεση λειτουργία Ποινικών Τμημάτων στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά), τα οποία θα απαρτίζονται από δικαστές που θα απασχολούνται αποκλειστικά με την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και δεν θα μετατίθενται σε άλλα Τμήματα (εργατικά, αστικά κ.λπ.) ώστε να εκδικάζονται τάχιστα όλες οι υποθέσεις. Τρίτον, εισηγούνται τη δημιουργία οργανωμένων προανακριτικών τμημάτων στις μεγάλες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, την αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, «ο οποίος θεσπίσθηκε το 1950 και απηχεί τις κοινωνικές ανάγκες εκείνης της περιόδου». Η ηγεσία του Αρείου Πάγου, τόσο η πρόεδρος κ. Ασημακοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας κ. Τέντες, έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της παράτασης του ωραρίου των δικαστηρίων, ως ένα από τα μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης.

Πράγματι, τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης εμφανίζουν τα ποινικά δικαστήρια σε κατάσταση «εμφράγματος» από την πληθώρα των υποθέσεων που εισάγονται προς συζήτηση, καθώς έχει δραματικά αυξηθεί η δικαστηριακή ύλη. Σύμφωνα με τους αριθμούς από τις αρχές του 2011 εκκρεμούν στις Εισαγγελίες Εφετών, Πρωτοδικών και τα Πρωτοδικεία, πάνω 445.000 υποθέσεις. Οι υποθέσεις, κυρίως τα πλημμελήματα, δικάζονται ύστερα από επτά ή οκτώ χρόνια, ενώ για να συζητηθούν στα ανώτατα δικαστήρια περνά και μια δεκαετία. Από την άλλη, οι αγωγές και οι αιτήσεις για διαταγές πληρωμής και προσημειώσεων που εκκρεμούν ανέρχονται σε περίπου 420.000, εκ των οποίων οι μισές είναι αγωγές. Μόνο οι μηνύσεις ξεπέρασαν τις 750.000! Η κατάσταση είναι απελπιστική και εντείνεται καθώς πληθαίνουν οι προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια για φορολογικά ζητήματα. Ως τον Ιούλιο του 2011 εκκρεμούσαν σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών 165.452 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Από αυτές οι 138.720 δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί για δίκη. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη. Για την έκδοση μιας απόφασης απαιτoύνται συνήθως περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αφού εισάγονται κατ' έτος περί τις 8.000 υποθέσεις και περαιώνονται λιγότερες από 6.000. Το 2010 εκκρεμούσαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο περί τις 20.000 δικογραφίες, με το ελληνικό Δημόσιο να πρωτοστατεί στις αιτήσεις αναιρέσεων.

Την ίδια αρνητική εικόνα εμφανίζουν τα περισσότερα Ειρηνοδικεία Αττικής. Ενδεικτικά, το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, προσδιορίζει δικασίμους μετά τρία και πλέον χρόνια, ενώ των Αθηνών, του Χαλανδρίου, της Ν. Ιωνίας και της Κρωπίας, ύστερα από δύο χρόνια.

Σύντομες δικάσιμους

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε ρύθμιση για τον προσδιορισμό δικών σε σύντομες δικάσιμους και περαιτέρω σύντμηση των προθεσμιών έκδοσης των αποφάσεων. Επίσης, μείωση του αριθμού ανακοπών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και ενίσχυση των θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (σε αστικές κυρίως υποθέσεις), επέκταση του θεσμού της «πρότυπης δίκης» σε διοικητικές διαφορές ενώπιον του ΣτΕ και ψηφιακή καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδρίασης των δικαστηρίων (και των ποινικών).