Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Τί είναι υπεξαίρεση;

Τί είναι υπεξαίρεση;
Eίναι ποινικό αδίκημα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα αδικήματα που υπάρχουν στον Ποινικό Κώδικα της χώρας μας και συγκεκριμένα στο άρθρο 375 αυτού.
                                              
Ποιές είναι οι κυρώσεις για το αδίκημα της υπεξαίρεσης;
Οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, είναι σοβαρές και εξαρτώνται ανάλογα με την αξία του πράγματος που υπεξαιρείται. Έτσι, υπεξαίρεση μπορεί είτε να αποτελεί πλημμέλημα, που τιμωρείται με φυλάκιση με ανώτατο όριο τα 5 έτη φυλάκισης, είτε κακούργημα με ανώτατο όριο τα 10 έτη κάθειρξη.

Ποιά είναι η έννοια της υπεξαίρεσης με απλά λόγια;
Σε μία απλουστευμένη περιγραφή,το αδίκημα της υπεξαίρεσης υπάρχει, όταν κάποιος, ο οποίος έχει ήδη στην κατοχή του ένα αντικείμενο (πράγμα), που δεν του ανήκει, το χρησιμοποιεί σαν να είναι δικό του, όπως π.χ. ο υπάλληλος που εργάζεται στο ταμείο επιχείρησης, αφαιρεί χρήματα από το ταμείο και τα βάζει στην τσέπη του.

Τί αναφέρεται στον ποινικό κώδικα για την υπεξαίρεση;
Στο άρθρο 375 του ΠΚ ορίζεται ότι:
1. Όποιος  ιδιοποιείται  παρανόμως  ξένο  (ολικά  ή  εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε  στην  κατοχή  του  με  οποιονδήποτε  τρόπο τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι  δύο  ετών  και, αν το αντικείμενο της  υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση  τουλάχιστον ενός έτους.
Αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2. Αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενο εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.

Ποιές είναι οι νομικές προϋποθέσεις για την υπεξαίρεση;
Τα δικαστήρια της χώρας έχουν ασχοληθεί με την ερμηνεία του άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την υπεξαίρεση. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1) το υλικό αντικείμενο της υπεξαιρέσεως να είναι κατά τη φυσική αντίληψη κινητό πράγμα, 
2) να είναι αυτό ολικά ή μερικά ξένο, με την έννοια ότι η κυριότητα αυτού, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα, ανήκει, κατά το Αστικό Δίκαιο, σε άλλον εκτός από το δράστη,
3) η κατοχή του πράγματος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει με οποιοδήποτε τρόπο στο δράστη,
4) παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος από τον υπαίτιο, που υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την ύπαρξη άλλου δικαιολογητικού λόγου και
5) υποκειμενικά δόλια προαίρεση του δράστη, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εμφανίζει εξωτερίκευση της θελήσεως του, να ενσωματώσει το πράγμα, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία (απόφαση Αρείου Πάγου υπ' αριθμ. 214/2015).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της υπεξαίρεσης. Για περισσότερες πληροφορίες για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.