Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Τα 638 εκατ. ευρώ αγγίζει το έλλειμμα της «Ασπίς Πρόνοια» Αδύνατον να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με έκθεση του επόπτη

«Πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί» είναι το διαπιστούμενο έλλειμμα της «Ασπίς Πρόνοια» για την κάλυψη των υποχρεώσεών της προς τους ασφαλισμένους, που φθάνουν τα 638 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής της «Ασπίς Πρόνοια» κ. Γιάννης Παντελίδης στην ογκώδη έκθεση 188 σελίδων, που περιλαμβάνει τις ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης των υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων της «Ασπίς Πρόνοια».

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, «έναντι αυτών των υποχρεώσεων η κατανεμόμενη περιουσία σε ασφαλιστική τοποθέτηση και ελεύθερη διάθεση προσδιορίζεται με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία στα 130 - 150 εκατ. ευρώ», οδηγώντας σ’ ένα έλλειμμα της τάξης των 500 εκατ. ευρώ περίπου. 
 
Η έκθεση έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας, που ορίζει ότι στη συνέχεια θα πρέπει να ανοίξει η προσπάθεια εξεύρεσης αναδόχου. Το υπέρογκο έλλειμμα που πιστοποιείται στη σχετική έκθεση απομακρύνει σχεδόν οριστικά κάθε ενδεχόμενο εξεύρεσης αγοραστή, ενώ την ίδια στιγμή δεδομένη είναι πλέον και η αδυναμία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους της εταιρείας.

Οι τελικές αποφάσεις για την τύχη των ασφαλισμένων της «Ασπίς Πρόνοια» θα ληφθούν από το υπουργείο Οικονομικών, που ήδη επεξεργάζεται την πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος για περιορισμό των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι της «Ασπίς Πρόνοια» στο επίπεδο των αποζημιώσεων που προβλέπει το Εγγυητικό Κεφάλαιο σε περίπτωση ανάκλησης άδειας μιας οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής εταιρείας. Το όριο αυτό είναι τα 30.000 ευρώ στην περίπτωση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και τα 60.000 ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής. Η λύση αυτή επιτρέπει την ικανοποίηση του κύριου όγκου των ασφαλισμένων, που έχουν στην κατοχή τους συμβόλαια μικρών ποσών, χωρίς ωστόσο να έχει προκριθεί ακόμη από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το κύριο έλλειμμα προκύπτει από την «εκμηδένιση» των συμμετοχών της εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες (Ασπίς ΑΕΑΖ, Commercial Value, Leda, Advantage Holding, Aspis Capital κ. ά.), τις εγγυήσεις των επενδυτικών συμβολαίων, για σημαντικό αριθμό των οποίων η εταιρεία δεν τηρούσε απόθεμα και τις απαιτήσεις από επιχειρήσεις του Ομίλου της «Ασπίς Πρόνοια», αποτέλεσμα των ενδοομιλικών σχέσεων μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τον επόπτη, είναι η ζημιογόνος δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς οι αποδόσεις που συνόδευαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είτε με τη μορφή εγγυήσεων είτε με τη μορφή bonus, αλλά και οι προμήθειες που κατέβαλε, υπερκάλυπταν τα ασφάλιστρα που εισπράττονταν.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη, εντός των επόμενων ημερών θα κατατεθεί και η έκθεση του οίκου Ernst & Young, που έχει αναλάβει τον έλεγχο των αποθεμάτων που είχε η εταιρεία ανά ασφαλιζόμενο. Η ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας θα επιτρέψει στη συνέχεια την ανάρτηση του οριστικού πίνακα με τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία αντιρρήσεων και ανακοπών από τυχόν ενδιαφερόμενους. Με δεδομένο το υπέρογκο έλλειμμα που πιστοποιείται, παραμένει ζητούμενο το κατά πόσο έχει νόημα να ενεργοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία εξεύρεσης αναδόχου, που σύμφωνα με τον νόμο θα υλοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Προειδοποίηση για αγωγές σε οφειλέτες

Με αγωγές προειδοποιεί ο επόπτης Εκκαθάρισης κ. Κων. Βλαχογιάννης τους συνεργάτες που έχουν οφειλές προς τις εταιρείες «Ασπίς Πρόνοια» και Commercial Value, εάν δεν σπεύσουν να τις τακτοποιήσουν. Το ύψος των οφειλών υπολογίζεται σε 60 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 17 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές προς την «Ασπίς Πρόνοια», ενώ πάνω από 40 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές προς την Commercial Value. Η εκτίμηση για την πιθανότητα είσπραξης των οφειλομένων στην «Ασπίς», όπως τουλάχιστον αυτή καταγράφεται στην έκθεση του επόπτη της εταιρείας, είναι ότι θα εισπραχθεί περί το 1 εκατ. ευρώ. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι απαιτήσεις κατά τρίτων (συνεργατών, οφειλετών κ.λπ.) είναι «αναρίθμητες» και λαμβάνοντας υπόψη ότι για αρκετές από αυτές θα απαιτηθούν μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες, με αβέβαιο αποτέλεσμα για την τελική είσπραξη του συνόλου ή έστω μέρους τους, καθίσταται βέβαιο ότι οι διαδικασίες της πλήρους εκκαθάρισης των απαιτήσεων θα είναι πολύχρονες και δαπανηρές.
 
Πηγή : www.kathimerini.gr