Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Άδεια μετ΄αποδοχών δικαιούται και ο εργαζόμενος πατέρας

Άδεια μετ΄αποδοχών δικαιούται εργαζόμενος πατέρας για την ανατροφή του παιδιού του, ο οποίος και μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση ενδεχόμενης παράλειψης του εργοδότη. Ακόμη ο άνδρας μπορεί να διεκδικήσει επιπλέον αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι η άρνηση αυτή της χορήγησης αδείας του προκάλεσε επιπλέον ζημία.

Η δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς έλαβε υπ΄ όψη της την κατοχυρωμένη ισότητα των φύλων και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, αναγνωρίζοντας έτσι το δικαίωμα του άνδρα δημοσίου υπαλλήλου να εισπράξει αποζημίωση 10.332 ευρώ νομιμοτόκως για μια πενταετία επειδή η υπηρεσία του απέρριψε αίτημά του για χορήγηση αδείας 9 μηνών με σκοπό την ανατροφή του παιδιού του. Το δικαστήριο δέχθηκε την κατοχύρωση του δικαιώματος των ανδρών (Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) για χρήση της άδειας ανατροφής, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με σχετική κοινοτική οδηγία Δεν μπορεί, όμως, η άδεια αυτή να χορηγείται άνευ αποδοχών, γιατί στην περίπτωση αυτή θεμελιώνεται παράνομη παράλειψη.

Η αγωγή έγινε δεκτή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά ως προς το πρώτο σκέλος της, επιδικάζοντας αποζημίωση ίση με το ποσό που θα εισέπραττε κανονικά επί 9 μήνες προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.

Ωστόσο ως προς το δεύτερο σκέλος της αγωγής το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αποζημίωσης, καθώς ο ενάγων δεν κατάφερε να αποδείξει ότι υπέστη ζημία λόγω πρόσληψης κουβερνάντας για το δεύτερο παιδί του.