Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Επιμέλεια και Διατροφή ανήλικου παιδιού

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι φτάσει στο σημείο να σκέφτεται το χωρισμό και έχει μικρά παιδιά, προκύπτει το ζήτημα του με ποιον από τους δύο γονείς θα κατοικήσουν τα παιδιά, καθώς και η ρύθμιση των οικονομικών ζητημάτων που έχουν σχέση με τα παιδιά. 
Καταρχήν, τα ζητήματα αυτά αφορούν την ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών σε ένα από τους δύο γονείς, ενώ υπάρχει και η περίπτωση να διατηρήσουν την επιμέλεια και οι δύο γονείς από κοινού. 
Θα πρέπει όμως, πριν υπεισέλθουμε σε πιο δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια, αλλά και αυτό του προσδιορισμού της διατροφής του παιδιού, στην οποία υποχρεούται ο κάθε γονέας από το νόμο, να ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές έννοιες. 
Αυτός είναι και ο σκοπός του παρόντος άρθρου, δηλαδή να δώσει κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες για το ζήτημα της επιμέλειας και της διατροφής των ανήλικων παιδιών ή, όπως αναφέρονται στη νομική γλώσσα των δικαστηρίων "των ανηλίκων τέκνων".

Τί είναι η επιμέλεια τέκνου;
Σύμφωνα με το άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα  η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.

Τί είναι γονική μέριμνα;
Από τις διατάξεις των άρθρων 1511, 1512, 1513 και 1514 του ΑΚ, συνάγεται ότι η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1518 του ίδιου Κώδικα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του, ασκείται από τους γονείς του από κοινού.

Τί συμβαίνει με την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, όταν ένα ζευγάρι χωρίζει;
Θα πρέπει το ζευγάρι να αποφασίσει ποιος από τους δύο γονείς θα έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους, ή αν θα την έχουν από κοινού, ενώ η γονική μέριμνα παραμένει καταρχήν και στους δύο γονείς. Σε περίπτωση διαφωνίας τους θα πρέπει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να προσφύγει στο Δικαστήριο, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση, η οποία θα ρυθμίσει τη μεταξύ τους κατάσταση.

Ποιό είναι το κριτήριο βάσει του οποίου αποφασίζει το Δικαστήριο για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου;
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή διασπάσεως της εγγάμου συμβιώσεως (διάσταση), οπότε ανατρέπονται οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής και δημιουργείται χωριστή εγκατάστασή τους, αποκλειστικός οδηγός της δικαιοδοτικής κρίσεως του Δικαστηρίου, το οποίο και καλείται, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ν` αποφασίσει σχετικά με την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, μόνο την επιμέλεια του προσώπου του, πρέπει να είναι το συμφέρον του τελευταίου, χωρίς να επιδρά στην λήψη της αποφάσεώς του, αυτοτελώς, κανένας από τους διαφορετικούς, ενδεχομένως, βασικούς παράγοντες που συνοδεύουν το πρόσωπο καθενός των γονέων (βλ. Α.Π 1728/1999 ΕλλΔνη 41, σελ. 972).

Τί δυνατότητες έχει το Δικαστήριο κατά την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου;
Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 του Α.Κ. και μετά στάθμιση του συμφέροντος του ανηλίκου, προς το οποίο πρωτίστως, κατά τα προεκτεθέντα, ενεργεί , ν` αναθέσει την γονική του μέριμνα, ή την επιμέλεια του προσώπου του, σ` ένα μόνο των γονέων του ή και σε αμφοτέρους από κοινού, εάν οι ίδιοι συμφωνούν στην λύση αυτή, συγχρόνως δε καθορίζει τον τόπο διαμονής του ανηλίκου, ή και να την κατανείμει μεταξύ των γονέων του (βλ. Α.Π.534/1996 Ελλδνη 37, σελ. 1549, Γεωργίάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, κάτω από τα άρθρα 1513-1514, αριθ. 43 επομ, 65 επομ, 77 επομ).

Τί υποχρέωση προκύπτει από το νόμο για τους γονείς σχετικά με τη διατροφή των τέκνων τους;
Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του Α.Κ., όπως αυτές τώρα ισχύουν, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και αν αυτό έχει περιουσία, της οποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά δεν αρκούν για την διατροφή του. 

Πώς καθορίζεται το μέτρο της διατροφής του ανηλίκου τέκνου;
Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και εν γένει εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβιώσεως, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτηρήσεως και εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (Α.Π 823/2000 ΕλλΔνη 41, σελ. 1597). 

Πώς καθορίζεται το ποσό της διατροφής του ανηλίκου τέκνου;
Για να καθοριστεί το ποσό της δικαιούμενης διατροφής αξιολογούνται κατ` αρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβιώσεώς του, χωρίς όμως να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις

Μπορεί να συνυπολογιστεί η περιποίηση και η φροντίδα που προσφέρει ο γονέας στο τέκνο που έχει την επιμέλειά του;
Εκείνος από τους γονείς που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου μπορεί να συνυπολογίσει οτιδήποτε συνδέεται με την πραγματική διάθεση των χρημάτων για τις ανάγκες του τέκνου, καθώς και την προσφορά προσωπικών υπηρεσιών για την περιποίηση και φροντίδα του, που είναι αποτιμητές σε χρήμα και άλλες παροχές σε είδος, που συνδέονται με την συνοίκηση, η αποτίμηση των οποίων μπορεί να συνυπολογισθεί στη υποχρέωσή του για την διατροφή του τέκνου. 

Τί δυνατότητα έχει ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου, σε περίπτωση που στραφεί εναντίον του για καταβολή διατροφής ο γονέας που την έχει;
Αν το ανήλικο τέκνο που δικαιούται διατροφή στραφεί μόνο κατά του ενός γονέα, αφού δεν υποχρεούται να στραφεί και κατά των δύο γονέων του, δικαιούται ο εναγόμενος γονέας να επικαλεστεί, κατ` ένσταση, ότι και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα, σε σχέση με τη δική του και σε συνδυασμό με τις λοιπές υποχρεώσεις του, να καλύψει μέρος της ανάλογης διατροφής του ανηλίκου, οπότε με την απόδειξη της ένστασης αυτής περιορίζεται η υποχρέωση του εναγομένου γονέα για τη διατροφή του τέκνου του, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική δυνατότητα και στη με βάση αυτήν υποχρέωση συνεισφοράς του άλλου γονέα (βλ. Α.Π884/2003, ΕλλΔνη 45, σελ. 117). 

Ποιό είναι το δικαίωμα της επικοινωνίας, το οποίο διατηρεί ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου;
Κατά το άρθρο 1520 παρ. 1 και 3 του Α.Κ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο τέκνο του, ως καθιερούμενο δικαίωμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος και καθήκοντος των γονέων για τη μέριμνα υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους (άρθρα 1510 έως 1519 του ΑΚ) και απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής του γονέα προς το τέκνο, κατά τη ρύθμιση όμως αυτού του δικαιώματος λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το αληθινό συμφέρον του τέκνου (ΑΠ 255/2011 δημοσ. ΝΟΜΟΣ) που υπάρχει όταν η επικοινωνία συντελεί στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου και της προσωπικότητας του ανηλίκου. 

Υπάρχει δυνατότητα από το Δικαστήριο να αποκλειστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας με το τέκνο;
Το δικαίωμα της επικοινωνίας δεν αναιρείται από οποιαδήποτε υπαιτιότητα του γονέα για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής του ούτε μπορεί να αποκλειστεί, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η άσκησή του με οποιοδήποτε τρόπο θα απέβαινε επιβλαβής για το ανήλικο. Το συμφέρον του τέκνου, ως κριτήριο για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, αποτελεί αόριστη νομική έννοια, που εξειδικεύεται από το δικαστήριο ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συνεκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν με βάση αξιολογικά κριτήρια, αντλούμενα από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής. 
Σημαντικό κριτήριο για την εξειδίκευση του συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί η προσωπική του γνώμη, η αναζήτηση της οποίας εξαρτάται από την ωριμότητά του, η οποία προϋποθέτει κατ` αρχήν μία κάποια ηλικία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποτελούν μία εισαγωγική προσέγγιση στην ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου ανηλίκου τέκνου και στην έννοια της διατροφής του. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο, καθώς η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης.