Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Σύνοψη Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας

Στο άρθρο που ακολουθεί, το οποίο είναι διατυπωμένο υπό τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων για ευκολότερη κατανόηση, επιχειρείται μία περιγραφή του ισχύοντος βασικού νομοθετικού πλαισίου στην κοινωνική ασφάλιση.

1) Ποια είναι τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα ; 

· ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Επικουρικό Ταμείο Μισθωτών) 

· ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ανεξάρτητων Ελεύθερων Επαγγελματιών) 

· Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 

· Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) 

· Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) 

· Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) 

· Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) 

· Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 

· Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 

· Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) 

· Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) 

· Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) 

· Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) 

Τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν τους περισσότερους ασφαλισμένους στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΕ. 

2) Τι είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ; 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι ο μεγαλύτερος Κοινωνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός στην Ελλάδα και καλύπτει εργαζόμενους που παρέχουν : 

· Εξαρτημένη εργασία στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη τους (Ιδιωτικός Τομέας - Δημόσιος Τομέας , ΝΠΔΔ κ.λπ.) και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

· Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

· Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

· Τα μέλη οικογένειάς τους. 

· Τους αλλοδαπούς. 

3)Πώς καταβάλλονται οι εισφορές; 

Στις ασφαλιστικές εισφορές συμμετέχουν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Καταβάλλονται συνολικά από τον εργοδότη, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο. 

4)Μπορώ να επιλέξω αν θα ασφαλιστώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ; 

Όχι, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 

5) Τι παροχές προσφέρει η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; 

· Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ :
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
Νοσοκομειακή περίθαλψη 
Επιδόματα ασθενείας ατυχήματος, μητρότητας κ.λ.π. 
Σύνταξη 
Λοιπές Παροχές 


· Από τον ΟΑΕΔ 
Επίδομα ανεργίας 
Επίδομα στράτευσης 
Οικογενειακά επιδόματα 

· Από τον ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) 
Στεγαστικά δάνεια ή έτοιμη κατοικία 
Επιδότηση ενοικίου 


· Από την Εργατική Εστία 
Κοινωνικός Τουρισμός 
Ψυχαγωγία 

6) Τι είναι η επικουρική ασφάλιση ; 

Η επικουρική ασφάλιση δημιουργήθηκε για την αύξηση της κύριας σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια απασχόληση. Οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αν δεν ανήκουν σε ιδιαίτερο κλαδικό Επικουρικό Ταμείο από 1/2/1983 υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ΕΤΕΑΜ (τέως ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). 

Διαφορετικός είναι ο κλάδος που εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ονομάσθηκε ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ με σκοπό την πρόσθετη επικουρική ασφάλιση από 1/4/98 του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ ή οργανισμών που συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφάλισης με τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις και δεν υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου επικουρικού φορέα. 

7) Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω εργαστεί στο εξωτερικό; 

Σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει πραγματοποιήσει επίσης και χρόνο ασφάλισης σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν) και στην Ελβετία έχει την δυνατότητα να συνυπολογίσει τους χρόνους αυτούς για την θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων) καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο άλλο κράτος που εργάστηκε, σύμφωνα με τους Ασφαλιστικούς Κανονισμούς της Ε.Ε 1408/71 και 574/72 για τους διακινούμενους εργαζόμενους. Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης πραγματοποιείται και για άλλους λόγους, όπως για προαιρετική ασφάλιση καθώς και για θεμελίωση δικαιώματος για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα. 

8) Πότε δικαιούται κάποιος σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ; 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : 
1. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993. Οι ρυθμίσεις του Νόμου είναι διαφορετικές για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

2. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά. Οι ρυθμίσεις του Νόμου είναι διαφορετικές για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

Υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί πλήρης ή μειωμένη σύνταξη. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το ποσό της σύνταξης αλλά και ο χρόνος απονομής της εξαρτώνται από τις ημέρες ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου, την ηλικία του, το έτος κατά το οποίο συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του, τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, το είδος της εργασίας του και από το αν πρόκειται για ευπαθή κοινωνική ομάδα (π.χ. μητέρα με ανάπηρα τέκνα). 

9) Ποιοί δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας ; 
Α. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1.1.1993 : Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο δικαιούται ο ασφαλισμένος που θα κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 

4.500 ημέρες, είτε 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία. 

Β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1.1.1993 : 

Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

· 4500 ημέρες, είτε 

· 1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία. 

· Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης. 

10) Τι είναι ο ΟΑΕΕ; 

Από 1/1/2007 ξεκίνησε η λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ενός νέου ενιαίου ασφαλιστικού οργανισμού που προήλθε από την ενοποίηση καταργηθέντων Ταμείων. Στον ΟΑΕΕ ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές υποχρεωτικά. Την 1/8/2008, σε εφαρμογή του νόμου 3655/08, που αφορά στη Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στον ΟΑΕΕ εντάχθηκαν ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και οι κατά Κύρια Ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΓΠ), αναβάτες και προπονητές. Μετά την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. 

11) Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος στον ΟΑΕΕ; 

Στον Ο.Α.Ε.Ε. οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους. Υπάρχουν δε, δύο κατηγορίες ασφαλισμένων: 

1. Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993. 

2. Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά. 

Υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί πλήρης αλλά και μειωμένη σύνταξη, όπως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το ποσό της σύνταξης αλλά και ο χρόνος απονομής της εξαρτώνται από τον συντάξιμο χρόνο του κάθε ασφαλισμένου, την ηλικία του, το έτος κατά το οποίο συμπληρώνει το 60ό έτος ή 65ο της ηλικίας του, τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, από τον προηγούμενο ασφαλιστικό τους οργανισμό και από το αν πρόκειται για ευπαθή κοινωνική ομάδα (π.χ. μητέρα με ανάπηρα τέκνα). 

12) Ποια είναι τα ειδικά επιδόματα και οι λοιπές παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. ; 

1.ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους γήρατος ή αναπηρίας που πάσχουν από ειδικά οριζόμενες βαρύτατες ασθένειες όπως φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων κ.λ.π., νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος 

2. ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

Το επίδομα δικαιούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου εφόσον χρήζουν συνεχούς επίβλεψης καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος εφόσον είναι τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50%. 

3.ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ή ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ 

Χορηγείται σε ασφαλισμένους, σε συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους, που πάσχουν από παραπληγία και τετραπληγία, από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δυο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο κλπ. 

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Α.Σ.) 

Το δικαιούνται οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι συνταξιούχοι αναπηρίας και τα τέκνα χωρίς όριο ηλικίας με τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν κάθε έτος και εφόσον δεν τα ξεπερνούν. 

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης επιδόματος τοκετού, εξόδων κηδείας και επιδόματος εργατικού ατυχήματος. 

13) Τι είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. ; 

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μεριμνά για : 

· τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού. 

· την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. 

· την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

· διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ. 

14) Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να λάβει ο μισθωτός επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ ; 

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά : 

· Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. 

· Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο. 

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: 

· Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. 

· Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α.) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο. 

Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. 

15) Πότε καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας; 

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται μετά την πάροδο του χρόνου αναμονής που η διάρκειά της είναι εξαήμερη. Η αναμονή αρχίζει από την ημέρα που λύεται η σχέση εργασίας και λήγει όταν παρέλθει και η έκτη ημέρα από αυτήν. Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. 

Η χρονική διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία) και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο άνεργος πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας. 

Αν ο μισθωτός εξακολουθεί να είναι άνεργος και μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης, παίρνει 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας το μήνα για τρεις μήνες. Ως ημερήσιο επίδομα θεωρείται εκείνο που έπαιρνε κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης 

16) Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος ανεργίας; 

Το επίδομα ανεργίας αποτελείται από το βασικό ποσό και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών. Το βασικό ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 40% προκειμένου για εργάτες και σε ποσοστό 50% προκειμένου για υπαλλήλους, του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης που κατατάσσεται ο μισθωτός για τη χορήγηση των ασφαλιστικών παροχών. 

Σαν ημερομίσθιο λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ, βάσει του οποίου υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές , κατά το χρόνο που λύθηκε η σχέση εργασίας. Σ αυτό συνυπολογίζονται οι παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη και τα Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που καταβάλλονται στους μισθωτούς. 

Το ημερήσιο βασικό επίδομα ανεργίας προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου, χωρίς περιορισμό. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται: α) η σύζυγος ή ο ανάπηρος και άπορος σύζυγος, β) τα άγαμα τέκνα, γ) η μητέρα και ο ανάπηρος ή άπορος πατέρας και δ) τα ορφανά από πατέρα ή μητέρα εγγόνια ή αδέλφια καθώς και τα ορφανά μόνο από πατέρα ή μητέρα αδέλφια ή εγγόνια, εφόσον ο επιζών γονέας υπολογίζεται σαν μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου, μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον δεν έχουν παντρευτεί. Τα παιδιά του ασφαλισμένου λογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του, εφόσον είναι άνεργα μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους ή εάν σπουδάζουν, μέχρι το 26ο έτος. 

Το βασικό ποσό επιδόματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα 2/3 του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, λαμβάνεται υπόψη αυτό που καταβάλλεται κατά το χρόνο που διαρκεί η επιδότηση του ανέργου και συνεπώς εάν το ημερομίσθιο αυξηθεί, ο επιδοτούμενος δικαιούται αναπροσαρμογής του επιδόματος. 

17) Υπάρχουν άλλα επιδόματα παροχές για τον εργαζόμενο ή τον άνεργο ; 

· Οικογενειακό Επίδομα 2011 

· Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 

· Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας 

· Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας 

· Ειδικό Βοήθημα μετά από Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα των Ανέργων 

· Χορήγηση Επιδόματος Μακροχρονίως Ανέργων 

· Ανεξόφλητες Αποδοχές λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

· Ειδικό Επίδομα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας 

· Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας 

· Ειδικό Βοήθημα - Επίσχεση 

· Επίδομα σε νέους/νέες από 20-29 ετών 

· Επίδομα στράτευσης 

· Επίδομα Διαθεσιμότητας 

18) Τί είναι ο ΑΜΚΑ ; 

· Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009. 

19) Υπό ποιες προϋποθέσεις προβλέπεται οικονομική ενίσχυση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες βαριάς αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ; 

Υπό τις εξής προϋποθέσεις : 
1. Άτομα που δεν υπάγονται σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας και είναι, λόγω σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας, ανίκανα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% (67% και άνω) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σύμφωνα με γνωματεύσεις των Α΄/θμιων και Β΄/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών. 

2. α) Ανασφάλιστοι (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας ή άλλο ασφαλιστικό φορέα όπως ορίζει η εκάστοτε Νομοθεσία). 

β) Έμμεσα ασφαλισμένοι [εξαιρούνται οι έμμεσα που λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου (πατέρα ή συζύγου) εισπράττουν τη σύνταξη, οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι]. 

γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. ως υπερήλικες. 

δ) Άμεσα ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα. 

Δεν δικαιούνται το επίδομα: α) Οι συνταξιούχοι του εξωτερικού, β) όσοι περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια, νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου. 

ΔΡΟΣΟΣ ΧΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Υπ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου 
LLM Ευρωπ/κού Δικαίου Ε.Κ.Παν/μίου Αθηνών Διδάσκων Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ