Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το πολυνομοσχέδιο

Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο ΚΦΕ και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής, επέρχονται -μεταξύ άλλων- σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι τροποποιήσεις αφορούν στη διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής και εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 105 σχεδίου νόμου) καθώς και τη συζήτηση αγωγών επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.106 σχεδίου νόμου). Οι τροποποιήσεις αυτές κινούνται αφενός μεν στην κατεύθυνση επιτάχυνσης της δικαιοσύνης αφετέρου δε στην απάλειψη του φαινομένου της επ΄αόριστον παραμονής στο Δημόσιο συμβασιούχων, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές διαταγές. 
Ειδικότερα:

Αρ.691 παρ.4 ΚΠολΔ τροποποίηση: Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός 2 (δύο) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση εντός 30 (τριάντα) ημερών, αλλιώς δε χορηγείται προσωρινή διαταγή. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Μόνο μετά την κατ’ ουσίαν συζήτηση της αίτησης, ο δικαστής μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει τη διάρκεια της. Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας διαταγής.

Αρ.691 παρ.5 ΚΠολΔ προσθήκη εδαφίου: Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση δημοσιεύεται εντός 20 (είκοσι) ημερών.

Τροποποιείται το αρ. 693, παρ.1 ΚΠολΔ: Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση κύριας αγωγής, ο αιτών οφείλει να ασκήσει τη σχετική αγωγή εντός 30 (τριάντα) ημερών, με δυνατότητα παράτασης 20 (είκοσι) ημερών, με δικαστική απόφαση. Ειδικά επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προστίθεται παρ.2 στο αρ. 672ΑΚωδΠολΔ: Για διαφορές άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί με ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ενώ η νέα δικάσιμος ορίζεται εντός σαράντα ημερών, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των ως άνω διαφορών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 60 (εξήντα) ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης της αγωγής, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης αίρεται σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.

Επίσης με το άρ. 106 του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι όλες οι εκκρεμείς αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, επί διαφορών άκυρης απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο ή έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, πρέπει να έχουν εκδικαστεί μέχρι την 1.11.2013, αλλιώς αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο και παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής, αντίστοιχα.